วันต่อต้านยาเสพติดโลก

S__48619531 (Large)

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2019 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ในชุมชนเพื่อต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

โอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพื่อแสดงเจตนารมณ์
ในการต่อต้านยาเสพติด ร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดภายใต้คำขวัญ
“มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” โดยกล่าวคำปฏิญาณว่า ข้อ 1 ข้าพเจ้า จะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ข้อ 2 ข้าพเจ้า จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งการเสพการค้าและการผลิต ข้อ 3 ข้าพเจ้า จะร่วมเป็นพลังในการต่อต้านยาเสพติด จะทำความดี ทำประโยชน์เพื่อแผ่นดิน เฝ้าระวังยาเสพติดในครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ข้อ 4 ข้าพเจ้า จะทำความดีทุ่มเทกำลังกายกำลังใจ และสติปัญญาสนับสนุนและร่วมมือ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้ประเทศชาติปลอดภัยจากยาเสพติด …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *