ค่าย “Jesus is my Light”

15023 (Large)

นักเรียนคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จำนวน 7 คน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ได้เข้าค่ายพระคัมภีร์ “พระวรนักบุญยอห์น”
กับฝ่ายงานอภิบาล แผนกพระคัมภีร์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 21- 23 มิถุนายน 2562
ณ บ้านผู้หว่าน มีนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น
88 คน คุณครู 13 ท่าน โดยมีวิทยากรผู้ให้การอบรมดังนี้
ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์โดย อาจารย์มนต์สิง ไกรสมสุข ศึกษาโครงสร้างพระวรสารโดยนักบุญยอห์น โดยคุณครูกมลา สุริยพงค์พระไพ
การศึกษาพระวรสารนักบุญยอห์นผ่านการแสดงละคร โดยมาสเตอร์สมบัติ งามวงศ์
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเข้าจังหวะกับบทเพลง และการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ การสวดสายประคำ การภาวนาเช้ากับธรรมชาติ การภาวนาประกอบท่าทาง และการใช้ชีวิตร่วมกันกับเพื่อน ๆ ต่างโรงเรียน โดยมีพระวาจาเป็นศูนย์กลางในการร่วมกิจกรรม ด้วยการนำของคุณจันทรา จิรวัฒนกิจและทีมงาน…more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *