ไหว้ครู ประจำปี 2562

IMG_9855

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมรำลึกถึงพระคุณครู ในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมเลารา โดยมีคณะซิสเตอร์ผู้บริหาร คณะครู ศิษย์เก่า เข้าร่วม ซึ่งดำเนินกิจกรรมเป็น 2 รอบดังนี้ รอบแรกเป็นพิธีไหว้ครูในระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี เป็นประธานเปิดพิธีพร้อมทั้งมอบโอวาทแก่นักเรียน รอบสองเป็นพิธีไหว้ครูในระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดพิธีพร้อมทั้งมอบโอวาทแก่นักเรียน โดยโรงเรียนธิดานุเคราะห์ จัดพิธีไหว้ครูมาอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้เรียนได้รําลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงผลผลิตของการอบรมสั่งสอนวิชาความรู้และจริยธรรมอันดีงาม ซึ่งปรากฏในการแสดงออกของนักเรียนทุกระดับชั้น บรรยากาศแห่งความกตัญญูรู้คุณนี้ ผู้แทนนักเรียนได้นำกล่าวบทสวดไsว้ครู ขับร้องบทเพลงพระคุณที่สาม จากนั้นคณะครูรับพานดอกไม้จากผู้แทนนักเรียน ในช่วงบ่าย ตัวแทนคณะครู และนักเรียน ร่วมส่งต่อความสุขและให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยด้วยการมอบกระเช้าดอกไม้ ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ภายใต้กิจกรรมใจประสานใจ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมาทุกปี more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *