อธิการิณีเจ้าคณะฯ ธมอ. ประชุมพบปะกลุ่มต่าง ๆ

IMG_3194 (Large)

ระหว่างวันที่ 28-31 พฤษภาคม และ1-2 มุิถุนายน 2019 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมพบปะซิสเตอร์อธิการิณี ในวันที่ 28-29 พฤาภาคม ประุชุมคณะที่ปรึกษาระดับแขวง วันที่ 30-31 พฤษภาคม และกลุ่มผู้ประสานงานระดับแขวงในวันที่ 1-2 มิถุนายน ซึ่งเป็นการประชุมพบปะประจำปี ครั้งที่ 1 ที่บ้านธารพระพร สามพราน ในบรรยากาศของการแบ่งปัน การปรึกษา และการเปิดรับช่วงเวลาแห่งพระพรนี้ด้วยความยินดี  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *