การไถ่บาปไม่ได้ถูกชำระหากแต่เป็นของขวัญ…

cq5dam.thumbnail.cropped.1500.844

ในโอกาสพบคริสตชนทุกวันพุธ (General Audience) ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2019 พระสันตะปาปาฟรังซิส ได้เน้นย้ำถึงกิจการของอัครสาวกในพันธสัญญาใหม่ ท่านกล่าวว่าในบทนี้จะพูดถึงการประกาศข่าวดีซึ่งแสดงให้เห็นถึงสายสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างผู้ประกาศข่าวดีเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าและพระจิตเจ้าผ่านทางพระวาจาและองค์พระจิต

โดยของขวัญที่ประทานโดยพระจิตเจ้านั้นถูกมอบโดยพระเจ้าเองผ่านการไถ่บาป การไถ่บาปไม่ได้ถูกชำระหรือได้มาโดยมีสิ่งตอบแทน มันเป็นของขวัญที่ถูกมอบโดยพระเจ้า

พระสันตะปาปาได้กล่าวถึงตอนที่พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนชีพ ท่านได้ให้คำสัญญาแก่อัครสาวกผ่านทางพระบิดาว่า “ท่านจะถูกล้างบาปโดยพระจิตเจ้า” ซึ่งหลังจากนั้นอัครสาวกรวมถึงพระแม่มารีย์ก็ได้ไปประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้าในห้องชั้นบน (กจ 2:1-13)

พระสันตะปาปาได้เน้นย้ำว่าให้หมั่นสวดภาวนาด้วยความขยันหมั่นเพียร โดยวันที่ 30 พฤษภาคม เป็นวันที่พระศาสนจักรจะเฉลิมฉลองวันที่พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์

พระสันตะปาปาได้จบท้ายด้วยคำพูดที่พระเยซูเจ้ากล่าวแก่อัครสาวกก่อนเสด็จขึ้นสวรรค์ว่า”เราจะไม่ละทิ้งท่านทั้งหลายไว้ให้เปล่าเปลี่ยว เราจะมาหาท่าน”(ยอห์น 14:18) หากเราเป็นพวกเดียวกับพระเยซูเจ้า ท่านจะทำให้เรารู้สึกว่าท่านมีตัวตนอยู่ในชีวิตเรา ซึ่งนั่นจะไม่ทำให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวหรือถูกละทิ้ง
แปลและเรียบเรียงโดย นางสาว เพ็ญพิชา กิจพานิช

อ้างอิงจาก :
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-05/pope-at-audience-salvation-is-not-bought-it-is-a-gift.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *