การประชุมฝ่ายบริหารจัดการระดับหมู่คณะและโรงเรียนในเครือ ธมอ.

108584 (Large)

ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2019 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ เป็นประธานในการประชุมผู้รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการระดับหมู่คณะและโรงเรียน รวมทั้งผู้จัดการและครูที่ทำหน้าที่ด้านการบัญชี ที่บ้านธารพระพร สามพราน โดยมีซิสเตอร์กรรณภรณ์ โสทน ผู้รับผิดชอบฝ่ายบริหารจัดการระดับแขวง เป็นผู้ดำเนินการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหมู่คณะและโรงเรียนในเครือ ธมอ. จำนวน 25 คน
ในการจัดการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารจัดการระดับหมู่คณะและโรงเรียน มีแนวทางเดียวกันในการดำเนินการงานด้านบัญชี การวางงบประมาณ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการดำเนินงานเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นข้อเรียกร้องให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติ โดยมีอาจารย์อาจารย์ประเสริฐ วิเศษกิจ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ การประชุมในครั้งนี้เป็นไปในบรรยากาศของการแบ่งปัน ทั้งยังเสริมให้ผู้เข้าร่วมมีความชัดเจนและความเข้าใจในการบริหารงานด้านนี้มากยิ่งขึ้น …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *