“มารีย์องค์อุปถัมภ์ของเรา ช่วยวิงวอนเทอญ”

01

วันที่ 24 พฤษภาคม 2019 หมู่คณะจอมทอง เชียงใหม่และเยาวชนธิดารักษ์ พร้อมด้วยพนักงาน สัตบุรุษ และสมาชิกจากศูนย์พันธกิจ ได้มาร่วมฉลองพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ ที่ห้องประชุมของบ้าน โดยมีคุณพ่อยอห์น บัปติสต์ ประจวบโชค ตรีโสภา เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ หลังพิธีได้มีการแห่แม่พระองค์อุปถัมภ์และเผาจดหมาย ในบรรยากาศของการภาวนาและความรักความศรัทธาต่อพระมารดา...more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *