ร่วมกันสรรเสริญพระมารดาที่รัก…

259.1 (Large)

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2019 หมู่คณะศาลาแดง กรุงเทพฯ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณพร้อมกับพนักงาน โอกาสนสมโภชพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ ในบรรยากาศของความรัก ความศรัทธาและความกตัญญูรู้คุณต่อความช่วยเหลือของพระเจ้าผ่านทางคำเสนอวิงวอนของพระนาง โดยมีคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม ซดบ. เป็นประธานในพิธี ท่านได้แบ่งปันในบทเทศน์ถึงมหาบุญลาภ 7 ประการ ของครอบครัวซาเลเซียน อ้างอิงจากคุณพ่ออัคราธิการ คุณพ่อAngel Fernandez Artime ดังนี้ เป็นความศักดิสิทธิ์…1.เป็นความสุขแท้ที่ครอบครัวซาเลเซียนพบความยินดีในความยากจนอันเอ่อล้นด้วยพระพรของพระเจ้า ที่จะทำงานท่ามกลางเยาวชนที่จนยากที่สุด และบรรดาเยาวชนที่ถูกทอดทิ้งชายขอบของส้งคมไร้คนเหลียวแล 2.เป็นความศักดิสิทธิ์…เปนความสุขแท้ที่ครอบครัวซาเลเซียนจมดิ่งในความอ่อนน้อมถ่อมตนและความรักในองค์พระชุมพาบาลที่ดี ในอันที่จะยินดีต้อนรับและเดินเปนเพี่อนกับบรรดาเยาวชนในค.เมตตาใจดี มห้การศึกษาอบรม เสวนาแลกเปลี่ยนกันและกัน 3.เป็นความศักดิ์สิทธิ์…เป็นความสุขแท้..ที่ครอบครัวซาเลเซียนเดินไปกับผู้อี่น ๆ เยียวยารักษาบาดแผลและให้ความหวังแก่ผู้สิ้นหว้ง เพี่อน้ำความยินดีขององค่พระผู้กลับคืนพระชนม์ชีพ 4.เป็นความศักดิ์สิทธิ์..เป็นความสุขแท้..ที่ครอบครัวซาเลเซียนหิวกระหายหาความยุติธรรมและเดินเคียงคู่ไปกับเยาวชนในพันธกิจของเขา แลัทำฝันของเขาให้เป็นจริงในครอบครัวของเขา ในสถานที่ทำงาน ท่านกลางงานการเมืองและสังคมที่เป็นอยู่ (เรียบเรียงมา4 ข้อ) …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *