พิธีเปิดปีการศึกษา และเทิดเกียรติพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์

IMG_4993 (Large)

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2019 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ โพนสูง บ้านดุง ได้ทำพิธีเปิดปีการศึกษา และเทิดเกียรติพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ โดยมีคุณพ่อสดใส จันทร์โลมา เป็นประธาน พร้อมด้วยคุณพ่อโทมัส ต๊วน ตร่อง ฮา ได้มาเป็นเกียรติในการเสกอาคาร และร่วมเฉลิมฉลองพร้อมกับคณะซิสเตอร์ คณะครู และนักเรียนทุกคน ขอพระเจ้าได้โปรดเสก และอวยพรอาคารเรียนแห่งนี้ ให้มีบรรยากาศแห่งความสุข ความสงบเรียบร้อยเพื่อใช้อบรมสั่งสอนถ่ายทอดวิชาความรู้แก่นักเรียน และใช้ประโยชน์ในกิจการต่าง ๆ ขอพระองค์โปรดคุ้มครองผู้ใช้สถานที่แห่งนี้ทุกคน โปรดให้ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง ให้ผู้อบรมเปี่ยมด้วยพระคุณแห่งความรู้ ความปรีชาความยำเกรงพระองค์ และขอให้ทุกคนที่ใช้อาคารนี้เปี่ยมด้วยพระพรและสันติสุขของพระองค์...more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *