กลับบ้าน…กลับมอร์เนเซ…

2019_MM Feast day (14)

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2019 เวลา 17.30 น. หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ หมู่คณะมารียนิรมล เยาวชนธิดารักษ์ สามพราน พร้อมกับสมาชิกในครอบครัวซาเลเซียนเขตสามพราน จำนวนมากกว่า 50 คน ร่วมกันขอบพระคุณพระเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัสซาแรลโล ผู้ร่วมก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ โดยมีคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย อธิการบ้านเณรซาเลเซียน สามพราน เป็นประธานในพิธี ร่วมกับคุณพ่อฟรังซิส ไกส์ ในบรรยากาศของความศรัทธาและการรู้คุณต่อพระคุณของพระเจ้า ที่ได้โปรดประทานนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล ให้เป็นแบบอย่างในคุณธรรมนานาประการ และเป็นพิเศษที่คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์จะได้รับการก่อตั้งครบ 150 ปี ในปี 2020 ซึ่งในปีนี้เป็นปีแห่งการเตรียมสู่การเฉลิมฉลองปีแรก เราร่วมกันขอบพระคุณพระเจ้า ด้วยใจรู้คุณ…

หลังพิธีได้มีการเคารพพระธาตุของนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล และรับประทานอาหารร่วมกันในบรรยากาศของความยินดีและความเป็นครอบครัว นอกจากนี้ ในบรรยากาศของการเตรียมสู่สมัชชาใหญ่ของคณะ มาเดอร์อีวอง รังกว๊อท อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ได้เชิญชวนให้สมาชิกได้… “กลับบ้าน…” อันหมายถึงการกลับไปยังมอร์เนเซ ซึ่งเป็นบ้านแรกของคณะ ด้วยเหตุนี้ ตลอดตรีวาร หมู่คณะเตรียมใจด้วยการระลึกถึงเหตุการณ์และคำสอนต่าง ๆ ของมาเดอร์มัสซาแรลโล ที่ได้จารึกไว้ในประวัติของท่าน ได้มีสัญลักษณ์ต่าง ๆ ของมอร์เนเซในแต่ละวัน และบทเพลงที่ใช้ในการแสดงความยินดีในการฉลองคือ “Torniamo alle sorgenti…” …กลับไปยังต้นธารของเรา… “มอร์เนเซ” …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *