ร่วมสัมมนาวางแนวทางการอบรม…ระดับ CIAO

AEADC3B7-3B08-4E6A-B1BF-B67E30853FA8 (Large)

ระหว่างวันที่ 16–22 มกราคม 2019 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ และซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี ได้เข้าร่วมสัมมนาการวางแนวทางการอบรมของผู้สนใจในชีวิตนักบวชของคณะ (pre–asp) ระดับสมาพันธ์แขวงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CIAO) ที่ Mornese Center of Spirituality, Pancol, Calamba, Laguna ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมี Sr.Maria Fisichella ผู้ประสานงานฝ่ายอบรมของคณะ เป็นผู้นำการสัมมนา มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 34 คน ประกอบไปด้วยเจ้าคณะแขวงและตัวแทนผู้อบรมจาก 10 แขวงในสมาพันธ์แขวงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การสัมมนาครั้งนี้เป็นไปด้วยความกระตือรือร้น ได้รับความร่วมมือจากทุกคนที่เข้าร่วม ในบรรยากาศของการแบ่งปันทั้งในระดับกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่สลับกันไป ซึ่งในการทำงานร่วมกันนั้นเปี่ยมไปด้วยความเข้าใจในบริบทของแต่ละประเทศแต่มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในการวางแนวการอบรมแก่เยาวชนที่สนใจมาศึกษาเรียนรู้พระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าในคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จากนั้นแต่ละแขวงนำแนวทางการอบรมนี้ ไปวางโครงการการอบรมในบริบทของแต่ละแขวงตามสภาพความจริงต่อไป
นอกจากนี้ซิสเตอร์สายสวาท และซิสเตอร์เนาวรัตน์ ยังได้มีโอกาสไปเยี่ยมผู้สนใจของแขวงไทยที่บ้านผู้ฝึกหัดที่บ้านมารีย์นิรมลทิน กาลุบัง อีกด้วย…more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *