ชุมนุมผู้นำเยาวชนไทยซาเลเซียน 2019

IMG_8910 (Large)

ฝ่ายอภิบาลคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการชุมนุมผู้นำเยาวชนไทยซาเลเซียน – STAR 2019 ที่บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม โดยมีซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนในเครือ ธมอ. เข้าร่วมชุมนุมจำนวนทั้งสิ้น 157 คน ในหัวข้อ “Happiness is…” ระหว่างวันที่ 11-14 มกราคม 2019

การชุมนุมในครั้งนี้ เป็นดังโอกาสที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ได้ร่วมแรงร่วมใจกันค้นหาความหมายของคำว่า “ความสุข” เพื่อเป็นแนวทางของการสร้างความสุขให้ทั้งกับตนเองและผู้อื่น ในบรรยากาศของการแสวงหา การร่วมมือ และความตั้งใจจริงที่จะบรรลุเป้าหมายของการจัดชุมนุมในครั้งนี้ โดยมีทีมวิทยากรที่หลากหลายอาชีพมาให้ข้อคิด แนวทาง และการแบ่งปันที่ทรงคุณค่าตามหัวข้อต่าง ๆ และเราก็เชื่อแน่ว่า ข้อคิดเหล่านั้น จะกลับ “เป็นไปได้” อย่าง“น่าอัศจรรย์ใจ โดยคุณอภิญญา หิรัญเวช แบ่งปันในหัวข้อ “Happiness and Holiness” ศิษย์เก่าของโรงเรียนในเครือ คุณถาณิชา วริศสิทธิกุล คุณภัทรินทร์เกียรติบุญเลิศ และคุณกิ่งแก้ว ห้วยจันทร์ แบ่งปันในหัวข้อ “Call to be….” และซิสเตอร์ฉวีวรรณ นำกิจกรรมการค้นหาวิธีสร้างความสุขให้แก่ตนเองและผู้อื่นในหัวข้อ “Together…to get there” นอกจากนั้นกิจกรรม Family Night จากโรงเรียนในเครือ ก็ยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ตอกย้ำถึงความหมายของความหมายของ “ความสุข”

การแบ่งปันของบรรดาวิทยากร การอยู่ร่วมกันของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีคณะซิสเตอร์ คณะครู และเพื่อน ๆ ช่างเป็นบรรยากาศแห่งความสุข ความยินดี ที่ก่อให้เกิดพลัง แนวคิด มิตรภาพ กำลังใจที่จะนำไปสู่การได้มาซึ่งอุดมการณ์ประจำปี 2019 ที่ว่า ร่วมใจ สร้างความสุขแท้ แก่สังคม”

โอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมชุมนุมเยาวชนไทยซาเลเซียนขอขอบพระคุณมาเดอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง คุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยศรัย ซดบ. ที่ได้เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณทุก ๆ เช้า ทีมวิทยากร คณะซิสเตอร์ คณะครู เพื่อน ๆ ชาว STAR และทุกคนที่มีส่วนทำให้การชุมนุมครั้งนี้ประสบผลความสำเร็จอย่างงดงาม …more photos…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *