“Come and see…In to the deep”

20181203_mitmariee2018 (68) (Large)

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2561 คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ได้จัดค่ายกระแสเรียก ภายใต้ชื่อว่า “ค่ายมิตรมารีย์ 2018” หัวข้อ “Come and see…In to the deep” โดยมีเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนในเครือธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ และจากโรงเรียนดำเนินวิทยา ราชบุรี รวมจำนวนทั้งสิ้น 104 คน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีสมาชิกธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ร่วมทีมจัดทั้งกิจกรรม เตรียมค่าย เตรียมอาหารและสันทนาการจำนวน 10 คน ผู้ฝึกหัด 4 คน ตัวแทน VIDES จำนวน 2 คน ในความช่วยเหลือและการติดตามดูแลเอาใจใส่ของซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงซึ่งอยู่ท่ามกลางผู้ที่มาร่วมค่ายตลอด 4 วัน
ในการดำเนินการจัดค่ายครั้งนี้ เนื้อหาและกิจกรรมต่าง ๆ ได้เน้นย้ำเกี่ยวกับความเชื่อ เริ่มจากกิจกรรมที่ 1 ความเชื่อของฉัน ฉันเชื่ออะไรบ้าง ตามด้วยกิจกรรมที่ 2 พวกท่านล่ะว่าเราเป็นใคร เป็นกิจกรรมที่เน้นการรู้จักกับองค์พระเยซูเจ้า พระบุคคลของพระองค์ เพื่อให้เกิดความประทับใจในพระองค์ จากนั้นกิจกรรมที่ 3 เส้นทางจาริกผู้มีความเชื่อ ศึกษาชีวิตของผู้ศักดิ์สิทธิ์ในคณะของเราตามฐานต่าง ๆ ต่อมาในภาคบ่ายของวันที่ 1 ธันวาคม เป็นช่วงเวลาที่ให้เด็ก ๆ และเยาวชน ได้อยู่กับตนเองในความเงียบผ่านทางงานศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อคิดถึงการเรียกของพระที่มีในตัวของตนเอง และในวันสุดท้าย เป็นการเรียนรู้ชีวิตของบรรดาธรรมทูตที่มาเมืองไทยทั้งที่มีชีวิตอยู่และได้ล่วงลับไปแล้ว ในมิติของความเชื่อของพวกท่าน และกิจกรรมรองสุดท้ายเป็นการสัมภาษณ์ประสบการณ์ของบรรดาซิสเตอร์ของเราเอง โดยจัดเป็นฐาน 5 ฐาน เพื่อเรียนรู้ รับฟังประวัติกระแสเรียกของท่านนั้นโดยตรง สามารถซักถามสิ่งที่ตนเองสนใจ หรือคับข้องใจ กิจกรรมสุดท้ายเป็นกิจกรรม ธมอ และเยาวชน มี 8 ฐาน แต่ละฐานเป็นกิจกรรมยากง่ายแตกต่างกันไป ทั้งการเล่นเกม การทำขนม การแข่งขันตอบคำถาม สัพเพเหระต่าง ๆ ในบรรยากาศแบบซาเลเซียน และในทุกเย็นเด็กทุกคนจะได้ทำกิจกรรมชายทะเลและเล่นน้ำทะเลร่วมกัน ทุกคนสนุกสนาน ได้รับความรู้และข้อคิดต่าง ๆ มากมายผ่านกิจกรรม แต่ละกิจกรรมจะมีคะแนนสะสมเป็นของกลุ่ม ซึ่งคะแนนของทุกกลุ่มจะถูกรวบรวมและมอบรางวัลในวันสุดท้ายหลังกิจกรรมขอบคุณและการแสดง Family Night ซึ่งเป็นกิจกรรมท้ายสุด โดยแต่ละกลุ่มจะนำเสนอเป็นละคร เต้นประกอบเพลง MV โฆษณา เน้นแบบสร้างสรรค์ มีสาระ รับฟังข้อคิดดี ๆ จากซิสเตอร์นิภา
กิจกรรมค่ายในครั้งนี้ นับเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์และมีความหมายยิ่งสำหรับผู้ที่ร่วมค่าย เพราะเป็นดังการจุดประกายความฝันถึงก้าวที่จะต้องก้าวต่อไป ในความเพียรพยายามที่จะเข้าใจและตอบสนองพระประสงค์ของพระเจ้า ในชีวิตประจำวันที่มีต่อชีวิตของตน...more photos…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *