การอบรมเชิงปฎิบัติการการผลิตสื่อ….

IMG_0996 (Large)

ระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2018 ฝ่ายสื่อสารมวลชนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการการผลิตสื่อด้วยโปรแกรมและแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ของนักเรียนและครูโรงเรียนในเครือ ธมอ. จำนวน 60 กว่าคน ในห้วข้อ “คิดมันส์ ทันสื่อ…Like Know Show Share” สไตล์ ธมอ ณ บ้านธารพระพร สามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม ผู้รับผิดชอบฝ่ายสื่อมวลชนระดับแขวง เป็นผู้ดำเนินการการอบรมในครั้งนี้ การอบรมครั้งนี้เป็นการจัดที่สืบเนื่องมาจากการจัดเมื่อเดือนกรกฎาคม 2017 โดยผู้รับการอบรมได้เสนอให้มีการจัดอบรมในแบบฝึกปฎิบัติจริง เรียนรู้เรื่องใด เรียนให้ลึก และสามารถผลิตเป็นชิ้นงานแบบง่าย ๆ ได้ โอกาสนี้ได้จักการอบรมเชิงปฎิบัติการในรูปแบบกิจกรรมฐาน 6 ฐาน นั่นคือ ฐานที่ 1 Infographic การออกแบบด้วยโปรแกรม Canva – Illustrator และ Photoshop โดยมี ครูชะริยา บัวบานครูมานิตย์ พระวิเศษ และคุณนัฏฐา เจนสิริพานิชย์ เป็นวิทยากร ฐานที่ 2 การถ่ายภาพ-ถ่ายวีดีโอและตัดต่อภาพด้วยโปรแกรมตัดต่อ Adobe Premier มีครูวัชรินทร์ สุวดินทร์กูร ครูนัทธ์รพี มาลาศรี และครูธนาลักษณ์ รัตนวงศ์ เป็นวิทยากร ฐานที่ 3 การใช้โปรแกรม After Effect จาก Adobe Premier มีครูธีรเชษฐ์ จันทา เป็นวิทยการ ฐานที่ 4 การนำเสนอภาพนิ่งประกอบเพลงด้วยโปรแกรม ProShow Producer มีครูวัชราภรณ์ ชินผา เป็นวิทยากร ฐานที่ 5 การจัดและผลิตรายการวิทยุ-เสียงตามสาย มีซิสเตอร์วิรินทิพย์ และครูวิทวัส ช่วยเจริญ เป็นวิทยากร ฐานที่ 6 โปรแกรม Scratch จัดเฉพาะสำหรับคุณครู มีครูพรชัย เจริญฟูประเสริฐ เป็นวิทยการ โดยแต่ละฐาน ทางผู้รับผิดชอบได้เชิญคุณครูในเครือโรงเรียน ธมอ. ที่มีความถนัดและชำนาญด้านนั้น ๆ และเป็นสมาชิกทีมของฝ่ายสื่อมวลชน เป็นวิทยากรให้การอบรม ผู้รับการอบรมแต่ละฐานไม่เกิน 15 คน การเรียนรู้ภาคทฤษฏีก็ค่อนข้างลำบากมากแล้ว และเมื่อลงมือปฏิบัติจริงก็ลำบากมากกว่า แต่ทีมวิทยากรก็มีความพากเพียรและผู้เข้าร่วมก็ไม่หวั่น มุ่งมั่น พยายามทำความเข้าใจ สอบถามและฝึกฝน จนสามารถผลิตผลงานชิ้นงานได้อย่างภาคภูมิใจ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2018 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง พร้อมด้วยซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ รองอธิการิณีเจ้าคณะแขวงและอธิการิณี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชระรังษี อธิการิณีหมู่คณะมารีย์นิรมล และคณะซิสเตอร์จากหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ ได้ร่วมกันรับชมผลงานของผู้เข้าร่วมอบรมการผลิตสื่อในครั้งนี้…ทุกใบหน้า ทุกสายตาของผู้เข้ารับการอบรมต่างบ่งบอกว่า I’m happy e proud my product… โอกาสนี้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนร่วมใจกันกล่าวขอบคุณแด่ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้โอกาสและสนับสนุนการจัดการอบรมในครั้งนี้ ขอบคุณคณะวิทยากรทุกคนสำหรับความใจดี ความพากเพียรและการอยู่เคียงข้าง ขอบคุณทุกคนที่อยู่เบื้องหลังและอำนวยความสะดวกในทุก ๆ ด้าน ขอบคุณคณะซิสเตอร์นิภา ซิสเตอร์สายสวาท ซิสเตอร์เนารัตน์ และซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร สำหรับข้อคิดที่งดงาม ก่อนเริ่มการอบรมในทุก ๆ เช้า ขอบคุณพี่อภิญญา หิรัญญะเวช ที่ได้ให้ข้อคิดและการแบ่งปันเกี่ยวกันสาส์นสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส โอกาสวันสื่อมวลชนครั้งที่ 52 “ความจริงจะทำ ให้ท่านเป็นอิสระ”(ยอห์น 8:32) โดยเน้นย้ำคุณลักษณะของผู้ที่จะสามารถผลิตสื่อได้อย่างมีคุณภาพ นั่นคือการยืนหยัดในความดี ในความถูกต้องและในความจริง นอกจากนี้ขอบคุณพี่นัฏฐา เจนสิริพานิชย์ พี่ศิษย์เก่า โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ที่ได้มาแบ่งปันและสอนการออกแบบด้วยโปรแกรม Canva และ Illastrator …ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นพระพรและความงดงามที่เราผู้อบรมการผลิตสื่อในครั้งนี้ จะสานต่อไปในชีวิตประจำวัน ทั้งจะพัฒนาตนต่อ ๆ ไปในการใช้ความรู้ที่ได้รับและเจริญชีวิตเป็นสื่อที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ...more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *