ร่วมชุมนุมครูคำสอน…

34301

ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง คุณสาลินี หอมมณีรัตนชัย และครูคาทอลิก โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน จำนวน 10 คน ร่วมชุมนุมครูคำสอน และครูครูคาทอลิกระดับอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2018 จากที่มาทั้งหมด 852 คน โดยมีพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทย์วานิช เป็นประธานเปิดงาน เริ่มด้วยวจนพิธีกรรม และมอบเหรียญเชิดชูเกียรติให้กับครูคำสอนที่ทำงาน 10 ปี ขึ้นไป และการรื้อฟื้นเป็นครูคำสอน โอกาสนี้คุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการแพร่ธรรมของมิชชันนารี 350 ปี โอกาสที่จะครบรอบในปีหน้า และพระสังฆราช ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นวิทยากรในภาคบ่าย เรื่องหนทางที่ทำให้คนสนใจในการมานับถือศาสนาคาทอลิก และเป็นประธานปิดในพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมกับคณะสงฆ์ โอกาสนี้ขอขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับคณะกรรมการจัดงานที่ได้เสียสละทุ่มเท และทุกคนที่มีส่วนร่วมในการทำให้งานครั้งนี้สำเร็จไปด้วยดี….more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *