วันที่ 3 ของการประชุมพบปะ สมาพันธ์แขวง CIAO-SPR

IMG_6221 (Large)

เช้าวันใหม่ของวันที่ 30 กันยายน 2018 สมาชิกสมาพันธ์แขวงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแขวงออสเตรเลีย ที่เข้าร่วมประชุมพบปะ เพื่อการแบ่งปันเอกสารของคณะ “Orientamenti per la tappa Formativa dello Iuniorato” ได้รับพลังจากพระเจ้าผ่านทางพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีคุณพ่อฟรังซิส ไกส์เป็นประธานในพิธี หลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้ว Sr.Nieves Reboso ผู้รับผิดชอบฝ่ายอบรมระดับคณะ และ Sr. Maria Fisichella ผู้ประสานงานฝ่ายออบรม เริ่มถ่ายทอดเนื้อหาในบทที่ 5 หัวข้อย่อยที่ 2 เรื่องหมู่คณะ หัวข้อย่อยที่ 3 เรื่องอธิการิณี และหัวข้อย่อยที่ 4 เรื่องอธิการิณีเจ้าคณะแขวงตามลำดับ เมื่อถ่ายทอดแต่ละหัวข้อย่อยจะตามด้วยคำถาม สำหรับการลงลึก ไตร่ตรองส่วนตัว และเข้างานกลุ่มแบ่งปัน แล้วจึงนำเสนอต่อที่ประชุมกลุ่มใหญ่เหมือนวันที่ผ่านมา ในภาคบ่ายมีการถ่ายทอดเนื้อหาในบทสุดท้ายคือบทที่ 6 คำชึ้แจงสำหรับกระบวนการก้าวเดินระยะปฎิญาณตนชั่วคราว และประสบการณ์นวกภาพครั้งที่สอง โดยรูปแบบการดำเนินงานเป็นเช่นเดียวกันกับในภาคเช้า วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับพระพรอย่างเต็มเปี่ยม…more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *