ถ่ายทอดเอกสารฝ่ายอบรม…

IMG_5624 (Large)

ตลอดวันที่ 28 กันยายน 2018 Sr.Nieves Reboso เป็นประธานในการพบปะสมาชิกในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ – CIAO จำนวน 41 คน เพื่อถ่ายทอดเอกสารของคณะ “Orientamenti per la tappa Formativa dello Iuniorato” พร้อมด้วย Sr.Maria Fisichella ผู้ประสานงานฝ่ายอบรมระดับศูนย์กลาง โดยซิสเตอร์ Sr.Nieves ได้มอบเอกสารให้สมาชิกผู้เข้าประชุมพบปะก่อนนำเสนอเนื้อหาที่บรรจุในเอกสาร ท่านได้ชี้แจงจุดประสงค์ของการประชุมพบปะในครั้งนี้ และวัตถุประสงค์เฉพาะของเอกสาร เพื่อสร้างความตระหนักถึงแนวทางการอบรมซิสเตอร์ผู้เยาว์ของคณะในภาพรวม การถ่ายทอดเนื้อหาวันนี้เป็นเนื้อหาในบทที่ 1 ความท้าทายของสถานการณ์แวดล้อมต่อกระบวนการอบรมระยะการปฎิญาณตนชั่วคราว และบทที่ 2 ในการฟังสมาชิกผู้เยาว์หมู่คณะผู้ให้การอบรมและผู้อบรม ซึ่งก่อนการถ่ายทอดแต่ละส่วนของเนื้อหา จะมีข้อคำถามสำหรับการไตร่ตรองส่วนตัว และแบ่งปันในกลุ่มย่อย แล้วจึงนำเสนอในกลุ่มใหญ่ จากนั้นจึงเป็นการนำเสนอเนื้อหาสรุปในแต่ละส่วนโดย Sr.Nieves ให้ที่ประชุมรับทราบอีกครั้ง ที่ประชุมร่วมใจกันศึกษาและไตร่ตรองอย่างจริงจังมาก ส่วนในภาคค่ำแขวงไทยนำเสนอวีดีทัศน์ภารกิจของบ้านธิดารักษ์ จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ บรรยากาศตลอดทั้งวันนี้เป็นบรรยากาศของการไตร่ตรอง การแบ่งปันตามจิตตารมณ์ครอบครัว ทั้งในบรรยากาศภาวนาผ่านทางพิธีบูชาขอบพระคุณ มีคุณพ่อฟรังซิส ไกส์ ซดบ. เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ และการภาวนาในแต่ละช่วงตอนของวัน โดยมีแขวงติมอร์เป็นผู้นำ…more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *