Welcome all of you CIAO-SPR…

IMG_5564 (Large)

วันที่ 27 กันยายน 2018 สมาชิกซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จากฟิลิปปินส์ ฮ่องกง ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ติมอร์ ไทย และสมาพันธ์กิ่งแขวงกัมพูชา-เมียนมา จำนวน 42 คน ได้เดินทางมาถึงบ้านธารพระพร สามพราน เพื่อเข้าร่วมประชุมรับฟังการถ่ายทอดเอกสารของคณะ “Orientamenti per la tappa Formativa dello Iuniorato” ซึ่งฝ่ายอบรมระดับศูนย์กลางของคณะเป็นผู้จัดการประชุมในครั้งนี้ โดยมี Sr.Nieves Reboso ผู้รับผิดชอบฝ่ายอบรมของคณะ เป็นประธานในการประชุม และ Sr.Maria Fisichella ผู้ประสานงานฝ่ายอบรมระดับคณะ เป็นผู้ดำเนินการประชุม การประชุมนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม 2018 .…more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *