“เปิดโลกวิชาการ สร้างสรรค์อย่างไทย”

20180831_khowledge day (11)

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง ได้จัดนิทรรศการ วันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 ในหัวข้อ “เปิดโลกวิชาการ สร้างสรรค์อย่างไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน ได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านต่างๆทั้งด้านวิชาการ และด้านการแสดง การจัดโชว์ผลงาน โดยแยกตามกลุ่มสาระต่าง ๆ ซึ่งได้รับความสนใจจาก ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง…more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *