142088

ฝ่ายอบรมคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดอบรมแก่สมาชิกที่ทำหน้าที่เหรัญญิกและผู้ช่วยเหรัญญิก จำนวน 13 คน ในหัวข้อ “ยกระดับการรับใช้ด้วยใจกว้างและยินดี”เมื่อวันที่ 11 – 13 สิงหาคม 2018 ณ บ้านสเตลลา มารีส ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะฯ เป็นประธานในการอบรม บรรยากาศในการอบรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน สร้างสรรค์และเปี่ยมด้วยจิตตารมณ์ครอบครัว...more photos...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *