“Youth Bible Camp”

IMG_1837 (Large)

ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. – 1 กรกฎาคม 2018 แผนกคริสตศาสนธรรม คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จัดชุมนุมนักเรียนคาทอลิกระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนในเครือ ธมอ. อบรม “พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาร์โก” ร่วมกับแผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ บ้านธารพระพร สามพราน มีนักเรียนและผู้ฝึกหัด จำนวน 183 คน ครู 4 คน และซิสเตอร์ 7 ท่าน รวมทั้งหมด 194 คน
“ค่ายพระคัมภีร์ พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก” ได้รับเกียรติจากแผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นวิทยากร โดยมีอาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข คุณครู ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ ซิสเตอร์บังอร มธุรสสุวรรณ คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ คุณจันทรา จิระวัฒนกิจ และมาสเตอร์เอกพันธ์ พิทักษ์วงษ์ แผนกเยาวชนกรุงเทพฯ
โอกาสนี้ คุณอภิญญา หัญญะเวช(พี่ธัญ) ที่ได้เป็นตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมการประชุม Pre Synod 2018 มาแบ่งปันให้กับผู้เข้าร่วมประชุมฟังอย่างสนุกสนาน ทั้งได้ข้อคิดและความรู้มากมาย จนทำให้มีความรู้สึกเหมือนอยู่ใกล้ชิดกับองค์สมเด็จพระสันตะปาปาพร้อมกับผู้แทนเยาวชนจากทั่วโลกด้วย นอกจากนี้ ซิสเตอร์ขวัญเรือน โอนากุล แบ่งปันให้กับผู้เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ Come and See การมองดูชีวิตของพระเยซูเจ้า ผู้ทรงตรัสเรียกและเชื้อเชิญแต่ละคนให้กลับเป็นศิษย์ของพระองค์อย่างใกล้ชิด และโอกาสนี้ซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม แบ่งปันเกี่ยวกับการทำกิจกรรมบนโลกโซเชียล “ศูนย์เยาวชน ธมอ. ออนไลน์” หรือ FMA Oratory Online ซึ่งเป็นดังแนวทางของศิษย์พระคริสต์ประกาศข่าวดีใหม่อีกแนวทางหนึ่ง
บรรยากาศของการอบรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน สร้างสรรค์ มีสาระ มีมิตรภาพ และเปี่ยมไปด้วยความรู้ที่เพิ่มพูนขึ้น โอกาสนี้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนขอขอบคุณซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง คณะซิสเตอร์ คณะครูโรงเรียนในเครือ ธมอ. คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร ที่สนับสนุนบุคลากรทำงานพระคัมภีร์ในทุกรูปแบบ รวมทั้งผู้จัดการแผนกพระคัมภีร์กรุงเทพฯ ทีมพระคัมภีร์ของอัครสังฆมณฑล และขอบคุณทุกท่านที่ทำให้ค่าย “Youth Bible Camp” กลับเป็นจริงและมีความหมายต่อผู้เข้ารับการอบรมทุกคน พร้อมทั้งตั้งใจ ที่จะ “ศิษย์พระคริสต์ ประกาศข่าวดีใหม่” ต่อไปอย่างร้อนรน …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *