พี่น้องสานสัมพันธ์

DSC_0663 (Large)

วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ซิสเตอร์ผู้รับผิดชอบแผนกนักเรียนประจำและบ้านเลารา ร่วมกับนักเรียนประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรับน้องประจำปี โดยเริ่มด้วยซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค อธิการิณี กล่าวให้โอวาท และเริ่มกิจกรรมการรับน้องด้วยกิจกรรมฐานที่หลากหลาย ซึ่งกิจกรรมการรับน้องในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รู้จักปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข พัฒนาตนในการเป็นผู้นำและผู้ตาม ให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรม ทั้งยังเป็นโอกาสแห่งการปลูกฝังคุณธรรมความดีต่าง ๆ เฉพาะอย่างยิ่งการรู้จักเคารพ รักและให้เกียรติต่อกัน …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *