ศีลกำลังและศีลมหาสนิทครั้งแรก

20180422_NVZ_Sacraments (3) (Large)

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2018 ซิสเตอร์ปัจจนีย์ ไทยลำภู คุณครูสาลินี หอมมณีรัตนชัย ครูอิศริยา จันธนะตระกูล นำนักเรียนคาทอลิกจำนวน 2 คนรับศีลกำลัง และ 6 คน รับศีลมหาสนิทครั้งแรก ที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน ในโอกาสรับศีลกำลังและศีลมหาสนิทครั้งแรกนี้ทางโรงเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 5 ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธี มีนักเรียนคาทอลิกที่รับศีลกำลังทั้งหมด 77 คนและนักเรียนที่รับศีลมหาสนิทครั้งแรก 49 คน รวมทั้งสิ้น 126 คน มีสัตบุรุษต่างวัดมาร่วมพิธีอย่างคับคั่ง ท้ายพิธีพระคาร์ดินัลได้มอบโอวาทสำหรับเด็ก ๆ โดยให้เด็กทุกคนมีความตั้งใจที่จะเป็นลูกที่ดีต่อพระเจ้า ซื่อสัตย์ทีจะมาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย์อย่างสม่ำเสมอ ท่านเน้นว่า กระแสเรียกของพระศาสนจักรเริ่มต้นจากเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อที่ทุกวันพวกเขาได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยพระวาจาของพระเจ้าและศีลมหาสนิท ...more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *