Progetto Gerusalemme 2018

Progetto Gerusalemme (Large)

ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 6 เมษายน 2018 ซิสเตอร์นิตยา ยอแซฟ และซิสเตอร์สุภาวรรณ โชติผล ได้เข้าร่วมโครงการจาริกแสวงบุญไปยังเยรูซาแลม (Progetto Gerusalemme) ซึ่งจัดโดยคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ มีสมาชิกธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเข้าร่วม 21 ท่าน ซิสเตอร์ทั้งสองรู้สึกซาบซึ้งใจ และขอบคุณอธิการิณีเจ้าคณแขวง ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ คณะผู้ใหญ่ ตลอดจนสมาชิกในแขวงทุกคน ที่ได้เอื้อโอกาสอันประเสริฐนี้แก่พวกเขา พวกเขาได้ไปยืนอยู่ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ที่พระเยซูเจ้าทรงดำเนินชีวิต ทรงสิ้นพระชนม์และกลับคืนชีพ ได้แก่ เมืองเบธเลแฮม นาซาแรท เยริโค คาเปอรนาอุม แม่น้ำจอร์แดน ทะเลตาย คุมรัน เป็นต้น ได้พักในเมืองเยรูซาแลม ได้ไปเยี่ยมสถานที่ต่าง ๆ เหล่านี้ ชนิดที่ว่าได้สัมผัสจริงควบคู่กับการรำพึงพระวาจา พระคัมภีร์ในแต่ละสถานที่ที่พวกเขาได้ไป ย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำเพื่อการประกาศข่าวดี ตลอดระยะเวลาแห่งการจาริกแสวงบุญนี้ ได้เห็นประจักษ์พยานถึงความรักอย่างไม่มีขอบเขตของพระเยซูเจ้าที่ทรงมีต่อเราผู้เป็นคนบาป ขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณมาเดอร์นิภาและสมาชิกทุกท่านอีกครั้ง พร้อมทั้งมีความหวังว่า พระเจ้าจะทรงทำงานในชีวิต และจะสามารถเป็นผู้ประกาศข่าวดีของพระองค์ต่อไปในชีวิตประจำวัน ให้แผ่นดินไทยเป็นดังแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์เหมือนกรุงเยรูซาแลม…more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *