สมาพันธ์แขวงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประชุมประเมินผลระยะ 3 ปี หลังสมัชชาสามัญครั้งที่ 23

IMG_3040

ระหว่างวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2018 ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ฆราวาสผู้ร่วมงานและเยาวชนในสมาพันธ์แขวงระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CIAO) จำนวน 43 คน จากประเทศกัมพูชา เมียร์นมา จีน ฮ่องกง ฟิลิปปินส์-ปาปัวนิวกีนี ญี่ปุ่น เกาหลี ไทย ติมอร์-อินโดเนเซีย และเวียดนาม เข้าร่วมประชุมประเมินผลระยะ 3 ปี หลังสมัชชาสามัญครั้งที่ 23 ในหัวข้อที่ว่าของมติสมัชชาสามัญ ครั้งที่ 23 ที่ว่า “จงเปิดมุมมองใหม่ พร้อมกับเยาวชน ในการเป็นธรรมทูตแห่งความหวังและความยินดี” “ที่บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม ประเทศไทย
โดยมีผู้ใหญ่จากศูนย์กลางคณะ Mother Yvnonne Reungoat อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วย Sr.Runita Borja ผู้รับผิดชอบฝ่ายอภิบาล Sr.Alaide Deretti ผู้รับผิดชอบฝ่ายงานแพร่ธรรม Sr. Paola Battagliola ผู้รับผิดชอบเยี่ยมแขวงต่าง ๆ และ Sr.Maria Assunta Sumiko Inoue ผู้รับผิดชอบเยี่ยมแขวงต่าง ๆ และเป็นผู้ปรึกษา (Reference) สำหรับการประชุมประเมินระยะ 3 ปี ระดับสมาพันธ์แขวง CIAO นี้ Sr.Alma Castagna อธิการิณีเจ้าคณะแขวงติมอร์-อินโดเนีเซียและ ประธานสมาพันธ์แขวง ได้กล่าวต้อนรับอัคราธิการิณี คณะผู้ใหญ่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ซึ่งตลอดวันเหล่านี้ Sr.Alma เป็นผู้ดูแลการประชุม โดยมีตัวแทนซิสเตอร์จากแขวงต่าง ๆ รับผิดชอบในการดำเนินการประชุมแต่ละวัน
ตลอดระยะเวลาของการประชุมประเมินผลหลังสมัชชาระยะ 3 ปี ระดับสมาพันธ์แขวงนี้ เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่งดงามและเปี่ยมด้วยพระพรของพระเจ้า ซึ่งทุกช่วงเวลาได้รับการตระเตียมอย่างดีและเหมาะสมยิ่ง
โดยลักษณะการประชุมเป็นการไตร่ตรองส่วนตัว มีการพบปะแบ่งปันและระดมความคิดในกลุ่มย่อย นำเสนอในกลุ่มใหญ่ และเสริมเติมกันจากผู้เข้าร่วมประชุม ด้วยการแสดงความคิดเห็น ตามหัวข้อประจำวันต่าง ๆ ดังนี้
– 3 scelte : Prima domanda condizioni e difficolta’
– Atteggiamenti interior e processi da potenziare
– Presentazione dei gesti profetici
– Prospettive prioritarie per il CG2
เพื่อภาพรวมของสมาพันธ์แขวงจะได้ชัดเจนและตรงตามความเป็นจริง อันจะเป็นข้อมูลสำหรับสมัชชาสามัญครั้งที่ 24 ต่อไป ในแต่ละวันเริ่มด้วยการขอพรจากพระเจ้า ผ่านทางการภาวนาทำวัตรเช้า มอบฝากตัวไว้กับพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ และผ่านทางการร่วมพิธีบูชาขอบคุณโดยมีแขวงแต่ละแขวงเป็นผู้รับผิดชอบ นำอย่างสร้างสรรค์เหมาะสมกับโอกาสและวันเวลาของแต่ละวัน มีคุณพ่อฟรังซิส ไกส์ ซดบ. เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยท่านได้เทศน์เตือนใจได้อย่างน่าฟังและสามารถกลับเป็นแนวทางแห่งการก้าวเดินต่อไปจากพระวาจาประจำวัน
การแบ่งปันพระวาจาพระเจ้าตอนต่าง ๆ ในทุกเช้าของมาเดอร์อีวองนั้น เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่มีคุณค่าเปี่ยมด้วยความหมาย และเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนก้าวหน้าไปอย่างกล้าหาญ…. ช่างเป็นภาพที่งดงาม ที่แม้นช่วงเวลาของการประชุมที่อาจเรียกได้ว่า หนักหน่วงและจริงจังนี้ ก็ยังมีช่วงเวลาแห่งการแบ่งปันเสียงหัวเราะ รอยยิ้ม มิตรภาพ และความยินดี ในบรรยากาศของความเป็นครอบครัวเดียวกัน ตามจิตตารมณ์ของบิดา-มารดาผู้ก่อตั้งและผู้ร่วมก่อตั้งคณะ…

ไม่ว่าจะเป็นการพบปะกับพระเจ้าในการภาวนา หรือการพบปะแบ่งปันร่วมกัน แบบรวม ๆ หรือแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มย่อย หรือกลุ่มใหญ่…ในทุกช่วงเวลา…. เราเชื่อว่า แต่ละช่วงตอนนั้น เป็นช่วงเวลาแห่งพระพรที่งดงาม อันจะทำให้พันธกิจของการเป็นนักอบรมซาเลเซียนเกิดผลอย่างแท้จริงและตอบสนองต่อข้อเชื้อเชิญของสมัชชาสามัญครั้ง 23 ที่ให้เรา “เปิดมุมมองใหม่ พร้อมกับเยาวชน ในการเป็นธรรมทูตแห่งความหวังและความยินดี” ต่อไปได้อย่างงดงาม…

เราทุกคนขอขอบคุณ Mother Yvnonne Sr.Runita Borja Sr.Alaide Deretti Sr. Paola Battagliola Sr.Maria Assunta Sumiko Sr.Alma Castagna มาเดอร์โปรวินเชิ่ล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ที่ทำให้ช่วงเวลา 5 วันนี้ เต็มเปี่ยมด้วยความดีงาม จุดพลังใจ ให้กล้าก้าวเดินต่อไปสู่การกลับใจอย่างต่อเนื่องตามที่สมัชชาสามัญครั้งที่ 23 ได้เชื้อเชิญให้ฟื้นฟู…

more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *