วันครอบครัวซาเลเซียน 2018

5W7A2817 (Large)

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2018 สมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ประมาณ 20 คน ได้ร่วมวันครอบครัวซาเลเซียน ที่จัดขึ้นที่บ้านศูนย์กลางของสถาบันธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล สาทร กรุงเทพฯ โดยมีคุณพ่อบรรจง สันติสุขนิรันดร์ ซดบ. เป็นผู้บรรยายและขยายความหมายคำขวัญของคุณพ่อ Angel Fernandez Artime SDB อัคราธิการคณะซาเลเซียน ซึ่งปีนี้มีคำขวัญ 2018 ที่ว่า “พระเจ้าข้า โปรดประทานน้ำนี้ แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด” โดยคุณพ่ออัคราธิการเน้นย้ำและเชิญชวนให้ทุกคนปลูกฝังศิลปะการฟัง และการเดินไปด้วยกัน…โอกาสนี้ซึ่งเป็นวันที่สมาชิกทุกกลุ่มของครอบครัวซาเลเซียนมาร่วมกันรับฟังแล้ว ยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นการสานสัมพันธ์ในความเป็นพี่น้องให้มีมากขึ้น จากกิจกรรมเกมต่าง ๆ รวมทั้งการแบ่งปัน พูดคุย ในบรรยากาศของมิตรภาพและความเป็นครอบครัว และการร่วมขอพรพร้อมกันในพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีคุณพ่ออารอน อัลโกเซบา ซดบ. รองคุณพ่อเจ้าคณะแขวงเป็นประธาน โอกาสนี้ขอขอบคุณคุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ คุณพ่อเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย ที่ได้กล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่น เป็นกันเอง และด้วยความเป็นบิดา ทั้งขอบคุณพี่น้องในครอบครัวซาเลเซียนทุกกลุ่ม สำหรับก้าวเดินที่เราได้ทำพร้อม ๆ กันอย่างสร้างสรรค์…และมีความหมาย  …more photos…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *