Cecilia’s Song….

20171128_TN_Cecilia Song (2)

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2017 ที่ผ่านมา แผนกนักเรียนประจำโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้จัดงาน วันเชชีลีอา ซอง (Cecilia’s Song) โดยมีซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี เป็นประธานในพิธี พร้อมกับคณะซิสเตอร์ ซึ่งกิจกรรมการแสดงโชว์ความสามารถด้านดนตรีเป็นไปอย่างสนุกสนาน มีชีวิตชีวา ในบรรยากาศที่เป็นกันเองแบบซาเลเซียน  more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *