หมู่คณะ ธมอ. ไทย… เฉลิมฉลองวันแห่งการขอบคุณ…

11 (Large)

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2017 โอกาสวันฉลองการบังเกิดของพระมารดาพรหมจารี หมู่คณะ ธมอ. หลายแห่งในแขวงไทยได้จัดให้เป็นวันแห่งการขอบคุณหรือวันฉลองกตัญญู อันเป็นธรรมเนียมที่มีคุณค่าสูงส่งที่ได้รับการปลูกฝังจากนักบุญยอห์น บอสโก บิดาผู้ตั้งคณะให้แก่บรรดาเยาวชน โดยแสดงออกซึ่งการขอบคุณแด่ผู้ใหญ่ของหมู่คณะ ด้วยการภาวนา ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ และด้วยการมอบพวงมาลัย มอบช่อดอกไม้ มอบของขวัญ มอบบทเพลง รวมถึงการแสดงรายการต่าง ๆ ที่งดงาม อ่อนช้อย และสร้างสรรค์ต่าง ๆ เราขอขอบคุณต่อพระเจ้า ต่อผู้มีพระคุณแก่ชีวิตของเราในทุกระดับ ขอบคุณที่ได้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ชีวิตของเราในแต่ละวัน… เราทุกคน จะขอกล่าวขอบคุณแด่พระองค์ตลอดไป… “Bless the Lord…” “ขอถวายพระพรแด่พระองค์…” และกล่าวขอบคุณจากใจจริงต่อทุกคน…
ดูภาพการเฉลิมฉลองวันแห่งการขอบคุณของหมู่คณะวิสุทธิวงศ์ โพนสูง 
– ดูภาพการเฉลิมฉลองวันแห่งการขอบคุณของหมู่คณะศาลาแดง
– ดูภาพการเฉลิมฉลองวันแห่งการขอบคุณของหมู่คณะบ้านโป่ง
– ดูภาพการเฉลิมฉลองวันแห่งการขอบคุณของหมู่คณะสามพราน มารีย์อุปถัมภ์ 
– ดูภาพการเฉลิมฉลองวันแห่งการขอบคุณของหมู่คณะหาดใหญ่
– ดูภาพการเฉลิมฉลองวันแห่งการขอบคุณของหมู่คณะเซนต์เมรี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *