เยาวชน โรงเรียนในเครือ ธมอ. จับมือสร้างสื่อฯ…

0000

ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2560 ฝ่ายสื่อสารมวลชนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อด้วยโปรแกรมและแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ แก่บุคลากรครู นักเรียน และซิสเตอร์ของโรงเรียนในเครือที่มีความสามารถ ความถนัด ความชอบและมีความรู้พื้นฐานในการผลิตสื่อต่าง ๆ ที่ตอบสนองต่อยุคสมัย เพื่อเป็นสื่อในการเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม ตามแนวทางอุดมการณ์ประจำปีที่ว่า “เพาะรักเป็นพลังสร้างสัมพันธ์แห่งครอบครัว” ณ บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 60 คน โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ เป็นประธานในพิธีเปิด

โอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดีเจ ครอบครัวข่าว คุณจอมภูมิพงศ์ ดิฏฐโชติ รองผู้จัดการสถานีวิทยุ 106 ครอบครัวข่าว(รักษาการ) ได้มาให้ความรู้ด้านเทคนิคการเขียนข่าวและบทความ และเทคนิคการเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุได้อย่างน่าสนใจ และคุณยุธยา สุภาสืบ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่ายและการวางโครงสร้างองค์กร ได้มาแนะนำและให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Google Applications ต่าง ๆ ซึ่งเอื้อต่อการใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา
นอกจากนี้คณะครูของโรงเรียนในเครือ ธมอ. ได้มาร่วมเป็นวิทยากรให้การอบรมในฐานต่าง ๆ ด้านการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัลที่มีคุณภาพ โดยคุณครูวัชรินทร์ สุวดินทร์กูร ฐานการจัดเสียงตามสายและการจัดรายการวิทยุ โดยคุณครูวิทวัส ช่วยเจริญ ฐานการผลิตการ์ตูนอะนิเมชั่นและสติกเกอร์ไลน์ โดยคุณครูจุตติ จันทนะ คุณครูพรชัย ฟูเจริญประเสริฐ คุณครูมานิตย์ พระวิเศษ และคุณครูนัทธ์รพี มาลาศรี ฐานการผลิตงานต่างๆ ด้วยโปรแกรม Photoshop – Illastrator โดยคุณครูชะริยา บัวบานและซิสเตอร์จันทร์เพ็ญ กิ่งแก้วเพชร ฐานการผลิตคลิปวีดีโอด้วยโปรแกรมตัดต่อต่างๆ โดยคุณครูคุณวัชรินทร์ สุวดินทร์กูร และคุณธีรเชษฐ์ จันทา ฐานการผลิตคลิปวีดีโอด้วยภาพนิ่งจากโปรแกรม Proshow โดยคุณครูวัชราภรณ์ ชินผา ซึ่งแต่ละฐานได้มีการนำเสนอผลงานต่าง ๆ ซึ่งนับว่าเป็นผลงานที่ดีเยี่ยมซึ่งผู้เข้าร่วมสามารถทำได้ในเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตามทุกคนต่างมีความตั้งใจที่จะพัฒนางานการผลิตสื่อเพื่อใช้ในโรงเรียน โดยใช้แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ในยุคสมัยให้ดียิ่งทียิ่งมากขึ้น ตามแบบอย่างที่นักบุญยอห์น บอสโก บิดาและอาจารย์ ได้เป็นแบบอย่างในการผลิตและใช้สื่อทุกประเภทอย่างสร้างสรรค์ ดังที่ซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค ได้ให้การแบ่งปันไว้ใน “นักผลิตสื่อ…ตามจิตตารมณ์ซาเลเซียน”
บรรยากาศของการอบรมเต็มไปด้วยความตั้งใจ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ พร้อมปรับเปลี่ยนตามการแนะนำของวิทยากร เราทุกคนจึงมุ่งหวังที่จะให้ปีแห่งครอบครัวนี้เป็นปีที่เราแต่ละคนมีส่วนเสริมสร้างความเป็นครอบครัวที่แท้จริง ผ่านทางสื่อต่าง ๆ ที่จะผลิตในทุกช่วงตอน…ของโอกาสที่เรามี see more…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *