พัฒนาศักยภาพ ธมอ.

S__27721736 (Large)

ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2560 ฝ่ายบริหารจัดการ ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย โดยซิสเตอร์พรพิมล อ่อนไถล จัดการประชุมพัฒนาศักยภาพ ธมอ. ด้านการเงิน การบัญชีและเศรษฐศาสตร์ ที่บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม ให้แก่เหรัญญิก ผู้จัดการและผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการ จำนวน 22 คน มีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ เป็นประธานการประชุม และทีมวิทยากรนำโดยคุณมนัส มาให้การอบรมเรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น หุ้น ภาวะเศาษฐกิจโลก/ยุคไทยแลนด์ 4.0 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีรายได้ส่วนบุคคล  see more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *