“ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่”

DSC03243 (Large)

นักเรียนคาทอลิกระดับมัธยมจำนวน 145 คน จากทุกโรงเรียนในเครือซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ร่วมฟื้นฟูจิตใจ ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายม 2560 ณ บ้านธารพระพร อ.สามพราน ในหัวข้อ “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากขึ้นเพื่อการดำเนินชีวิต คริสตชนในการเป็นศิษย์พระคริสต์ ที่รู้จักและรักพระเจ้า มีความเข้าใจการเจริญชีวิตศีลศักดิ์สิทธิ์ รู้จักบทบาทและหน้าที่ของศิษย์พระคริสต์ การเจริญชีวิตร่วมกับพี่น้องต่างความเชื่อ โดยมีคณะซิสเตอร์ คุณพ่อเปโตร สมเกียรติ บุญอนันตบุตร คุณครูยุพา ชูลีระรักษ์และทีม เป็นวิทยากรให้การอบรม จากนั้น นักเรียนทุกคนเลือกข้อตั้งใจร่วมกันเพื่อการเป็นศิษย์พระคริสต์ที่มองเห็นได้ ที่นำกลับไปดำเนินชีวิตประจำวันในโรงเรียนและกับเพื่อน ๆ ต่อไป.. more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *