น.ว. เปิดกิจกรรมหมู่บ้านประจำปี

5W7A3231

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง ได้จัดพิธีเปิดหมู่บ้านคุณธรรมขึ้น โดยในพิธีมีการแต่งตั้งสภานักเรียน ซึ่งมีบาทหลวงนพพร ยอแซฟ ซดบ. อธิการโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย เป็นประธานในพิธีร่วมด้วยชมรมศิษย์นารีวุฒิ ภายใต้อุดมการณ์ประจำปี ที่ว่า “เพาะรัก…เป็นพลังสร้างสัมพันธ์แห่งครอบครัว” บาทหลวงนพพร ได้ให้ข้อคิดว่า “การที่เราจะเพาะอะไรก็ต้องมีเมล็ดพันธุ์ที่ดี เพื่อให้เกิดผลดี ขอให้พวกเราเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความรักที่ดี อันหมายถึงตัวเราก็ต้องรักเป็นก่อน เพื่อจะได้สร้างสัมพันธ์ความรักให้โรงเรียนของเรา ครอบครัวของเราเต็มไปด้วยความรัก”  read more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *