พระพรยิ่งใหญ่…

DSC00651 (Large)


เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2017 หมู่คณะนักบุญยอแซฟ จอมทอง ได้รับพระพรอันยิ่งใหญ่จากพระเมตตาของ พระเจ้า โดยสมาชิกและเยาวชนบ้านธิดารักษ์ จะมีโอกาสร่วมบูชาขอบพระคุณทุกวันในบ้าน โดยโอกาสนี้พระสังฆราชฟรังซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ได้แนะนำคุณพ่อยอห์น บัปติสต์ ประจวบโชค ตรีโสภา ให้แก่หมู่คณะ ซึ่งท่านได้แต่งตั้งให้เป็นจิตตาภิบาลประจำบ้านธิดารักษ์ จอมทอง   read more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *