ธมอ.ประเมินผลและวางแผนประจำปี

IMG_1234 (Large)

ระหว่างวันที่ 20- 22 เมษายน 2017 ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้จัดให้มีการประเมินผลและวางแผนโครงการประจำปี 2017 ณ บ้านธารพระพร สามพราน โดยมีซิสเตอร์อันนา มารีอา ตอวิเชียร อธิการิณีเจ้าคณะแขวงเป็นประธานในการดำเนินงาน มีสมาชิก 50 คน ในการประเมินผลปีนี้ทางคณะได้มีการประเมินผลในภาพรวม 3 ปี (2014-2016) ของแต่ละฝ่ายทั้งการดำเนินงาน การบรรลุวัตถุประสงค์ อุปสรรคที่พบ และข้อเสนอแนะต่างๆ โดยข้อมูลเหล่านี้จะนำมารวบรวมเพื่อนำไปใช้ในการประเมิน 3 ปีระดับ CIAO นอกจากนี้ยังได้มีการวางแผนงานประจำปีในระดับแขวงด้วย  read more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *