Incontro Uffici Sviluppo…

IMG_1134 (Large)

ระหว่างวันที่ 1-8 เมษายน 2017 ตัวแทนซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CIAO)จำนวน 16 คน จาก 8 แขวง เข้าร่วมการประชุมการอบรมการพบปะเพื่อการพัฒนา (Incontro Uffici Sviluppo) ที่บ้านธารพระพร สามพราน โดยมีซิสเตอร์วิลมา ตัลโลเนี มาเดอร์ผู้รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการระดับคณะ จากศูนย์กลาง เป็นประธานในการประชุมอบรมครั้งนี้ พร้อมด้วยซิสเตอร์คริสตีนา คาเมีย และคุณกวีโด บาร์เบรา  read more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *