ธ.น. กับค่ายยุวธรรมทูต…

IMG_9461 (Large)

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมค่ายยุวธรรมทูตตั้งแต่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวนทั้งสิ้น 60 คน ในหัวข้อ “รักเมตตาดั่งพระบิดา” ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดแบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 หัวข้อ รักเมตตาดั่งพระเยซู รักเมตตาแบบพระสันตะปาปาฟรังซิส รักเมตตาแบบมาเดอร์มัสซาแรลโล รักเมตตาแบบพ่อบอสโก โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนักเรียนที่ได้เข้าร่วม และมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากขึ้น ถึงการตระหนักในการเป็นยุวธรรมทูต ที่ต้องออกจากตนเองและไปแบ่งปันให้กับผู้อื่น read more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *