นักเรียน ม.อ.ศึกษาแหล่งเรียนรู้…

IMG_9120 (Large)

วันที่ 22 มกราคม 2560 ซิสเตอร์ผกามาศ มาสอน และคณะครู ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ศูนย์การเรียนรู้ในภูมิภาค เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จังหวัดเพชรบุรี  photo… และในวันที่ 25 มกราคม 2560 ได้นำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้บูรณาการ ตามโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่แหลมผักเบี้ย และโครงการชั่งหัวมัน จังหวัดเพชรบุรี photo…

ในวันเดียวกันนี้ ทางโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ยังได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้แก่ระดับช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ปิยะชนก นครปฐม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ สวนน้อยรักษา มะม่วงขาวนิยม เขตบางบอน กรุงเทพฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ อุทยานอาชีพชัยพัฒนา นครปฐม ระดับช่วงชั้นที่ 3-4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ พิพิธพัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตึกลูกเต๋า ปทุมธานี photo… ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2 ณ ณ พิพิธพัณฑ์แห่งชาติเจ้าสามพระยา อยุธยา และพื้นที่ประวัติศาสตร์ใกล้เคียง photo… ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ วัดอรุณราชวราราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม(วัดโพธิ์) กรุงเทพฯ ซึ่งนักเรียนต่างได้รับความรู้ ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตามสาระการเรียนรู้ตามช่วงชั้นของตนเอง อันจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต ภูมิใจในความเป็นไทยและเพิ่มพูนต่อความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์มากยิ่งขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *