ม.อ.จัดทัศนศึกษาประจำปี

DSC02443

ม.อ.จัดทัศนศึกษาประจำปี

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดทัศนศึกษาประจำปีให้แก่นักเรียนระดับชั้นต่าง ๆ โดยเมื่อวันที่ 18  มกราคม 2560  ซิสเตอร์มาลัย วงศ์นีรนาทและคณะครู ได้พานักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษาที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรและบึงฉวาก ที่จังหวัดสุพรรณบุรี นักเรียนต่างสนุก ตื่นเต้น และได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ขั้นตอนการขยายพันธุ์ และประโยชน์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  และการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งมีหลากหลายพันธุ์  photo

ในวันเดียวกันนี้ ซิสเตอร์ผกามาศ  มาสอน และครู ได้นำเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  112  คน  ศึกษาแหล่งเรียนรู้  ณ  พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  เป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้เห็นมากยิ่งขึ้นถึงความรักที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรักพสกนิกรชาวไทย นอกจากนี้ยังได้สัมผัสกับธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ  วิธีการวางแผนเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง photo…

ความรู้ที่นักเรียนต่างได้รับจากการไปทัศนศึกษาครั้งนี้  เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่เอื้อต่อการเรียนในชั้นเรียน ทั้งยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดีมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *