เพาะรัก…พลังแห่งเมล็ดพันธุ์ที่งดงาม

IMG_8814

ระหว่างวันที่ 14-17 มกราคม 2017 ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการชุมนุมผู้นำเยาวชนซาเลเซียนไทย (STAR 2017) ประจำปี ที่บ้านธารพระพร สามพราน ในหัวข้อ “เพาะรัก…พลังแห่งเมล็ดพันธุ์ที่งดงาม” โดยมีซิสเตอร์ ครู และเยาวชนสถาบันในเครือ ธมอ. เข้าร่วมชุมนุมประมาณ 135 คน

โอกาสนี้ซิสเตอร์มารีอา ตอวิเชียร อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวให้ข้อคิด โดยเน้นถึงท่าทีของการปฏิบัติความรักต่อบุคคลรอบข้าง กิจกรรม STAR ในปีนี้ ได้มีการเน้นถึงศักยภาพของบรรดาผู้เข้าร่วม ซึ่งเปรียบได้กับความดีงาม คุณธรรม ความสามารถ พรสวรรค์ด้านต่างๆ ที่แต่ละคนมี อันเป็นเมล็ดพันธุ์ที่งดงาม ที่จะต้องได้รับการพัฒนาให้เติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกช่วงตอนของชีวิต ได้มีวิทยากรมาแบ่งปันให้การอบรมเกี่ยวกับ “พระสมณสาส์นเตือนใจ Amoris laetitia : ความรักในครอบครัว” โดยคุณพ่อปราโมทย์ นิลเพชร ด้านการใช้และบริโภคสื่อเชิงสร้างสรรค์ โดยซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค และ ซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม เป็นวิทยากร นอกจากนี้ คุณศิวลักษณ์ เวชโช เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมการค้นพบ รู้จักศักยภาพของตนและดึงพลังทางบวกมาพัฒนาชีวิต
ในช่วงบ่ายของวันที่ 16 มกราคม ได้มีการจัดกิจกรรมฐานต่าง ๆ ตามทฤษฎีพหุปัญญา และอัจฉริยภาพด้านต่าง ๆ 8 ประการ ของดร.โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Dr.Howard Gardner) นักจิตวิทยา ซึ่งเป็นกิจกรรมฐานที่หลากหลาย ก่อให้เกิดความกระตือรือร้นและมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นถึงการที่จะค้นพบเมล็ดพันธุ์ที่งดงามในตนเอง
ในค่ำคืนแห่งกิจกรรม FAMILY NIGHT ยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้การชุมนุมเยาวชนผู้นำ STAR 2017 สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ด้วยการแสดงในหัวข้อ “…make the seed of goodness grow…” เราต่างหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เมล็ดพันธุ์ที่งดงามจะเติบโตขึ้นวันแล้ววันเล่าในดวงใจของทุกคน ในแนวคิดตามสโลแกนประจำปี 2560 ที่ว่า “เพาะรักเป็นพลังสร้างสัมพันธ์แห่งครอบครัว”
ขอขอบคุณซิสเตอร์มารีอา ที่ได้อยู่ท่ามกลางผู้เข้าร่วมประชุมเสมอ ขอบคุณคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตธันยศรัย ที่ได้ประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณตลอดการพบปะครั้งนี้ ขอบคุณคณะซิสเตอร์ คณะครู เยาวชน คณะวิทยากรและทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมทำให้การชุมนุม STAR 2017 ในครั้งนี้ผ่านไปด้วยดีและประสบความสำเร็จอย่างงดงาม … read more https://www.flickr.com/gp/143165395@N06/eMr4jA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *