“เยาวชนกับสังคมและสื่อในปัจจุบัน”

IMG_2324

“เยาวชนกับสังคมและสื่อในปัจจุบัน”

ซิสเตอร์สิริกานต์   ศรีเผลา ได้นำนักเรียนคาทอลิก ชั้น ม.4 และม.5 จำนวน 25  คน เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ ร่วมกับนักเรียนคาทอลิกเขต 5  จำนวน 152 คน เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ณ บ้านเณร ยอแซฟ   สามพราน  โดยเริ่มด้วยวจนพิธีกรรมเปิด และพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยคุณพ่อวีรยุทธ   เกียรติสกุลชัย  เป็นประธานในพิธี  นอกจากนี้คุณพ่อกรณ์  อดิเรกวุฒิกุล ได้ให้การอบรม ในหัวข้อ “เยาวชนกับสังคมและสื่อในปัจจุบัน” การแบ่งปันมีความเรียบง่ายและเป็นกันเอง ทำให้เยาวชนเข้าใจและมีวิจารณญาณในการใช้สื่อ การรับและส่งข่าวสารด้วยความรับผิดชอบ ในช่วงที่ 2 เน้นถึงการติดต่อสื่อสารกับพระในชีวิตประจำวัน และสรุปเนื้อหา ด้วยการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเล่นเกม ที่ทำให้ทุกคุณต้องมีส่วนในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้วยความเสียสละและมีความเมตตากรุณาให้มากในสังคมปัจจุบัน

Read more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *