ทัศนศึกษาดูงานการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

IMG_5900

ซิสเตอร์ดาริณี  หมั้นทรัพย์  และซิสเตอร์ผกามาศ  มาสอน  ได้ไปทัศนศึกษาดูงานด้านการศึกษา  ณ  ประเทศญี่ปุ่น  ร่วมกับคณะผู้บริหารการศึกษาคาทอลิก  หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำทางการศึกษาคาทอลิก   รุ่นที่  2  จำนวน  28  คน  ระหว่างวันที่ 13 – 19  พฤศจิกายน  2559     จัดโดยสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย โอกาสนี้ได้ดูงานของโรงเรียนเอกชนในประเทศญี่ปุ่นได้แก่ Meguro Salesio Kindergarten  ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยเน้นมิติด้านสังคม  นักเรียนมาเพื่อรู้จักเพื่อนและสร้างสังคมของการเป็นเพื่อนโดยเน้นกิจกรรม  ด้านการร้องเพลง ศิลปะ  การเล่านิทาน  กล่าวได้ว่าเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นตามความต้องการของคุณพ่อบอสโกที่ใช้หลักการอบรม เหตุผล  ศาสนา  และความรัก จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรียน Meguro  Seibi Fakuen Primary School  เป็นโรงเรียนที่ทันสมัยรับผิดชอบโดยซิสเตอร์คณธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปที่ Salesio Gakuin Hight  School  เป็นนักเรียนระดับชั้น ม.1- ม.6 รับผิดชอบโดยสงฆ์คณะซาเลเซียน  จากนั้นเยี่ยมชมโรงเรียน  Myjo Gakuen แผนกประถมและมัธยม  เป็นโรงเรียนแห่งเดียวในประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับอนุญาตให้นักเรียนแต่งชุดธรรมดามาเรียนหนังสือได้  การเรียนการสอนกิจกรรมควบคู่กับวิชาการเสริมทักษะที่นักเรียนมีความถนัดและชื่นชอบเป็นพิเศษ (ชมรม) นักเรียนชายหญิงเรียนรู้ทุกวิชาเหมือนกัน เช่น คหกรรม  ศิลปะ ดนตรี  กีฬา  การร้องเพลงเน้นการพัฒนาสติปัญญา การแสดงออกของนักเรียน  การศึกษาดูงานในครั้งนี้พวกเราได้รับประสบการณ์มากมาย  เป็นต้นการสัมผัสถึงวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นที่เน้นการอบรมแบบครอบครัวการพึ่งพาการช่วยเหลือกันและกัน   การฝึกเด็กให้รับผิดชอบต่อตนเอง  สังคม

See more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *