ม.อ….เฉลิมฉลองวันแห่งการขอบคุณ

IMG_4455 (Large)

หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดเฉลิมฉลองวันแห่งการขอบคุณประจำปีขึ้น ในวันที่ 16 กันยายน 2016 ซึ่งการฉลองแบ่งออกเป็นระดับหมู่คณะและระดับโรงเรียน ในหัวข้อ “ONE HEART” และ “With devoted love and gracious heart” เพื่อให้โอกาสพิเศษนี้เป็นโอกาสที่ชัดเจนที่สมาชิก คณะครู นักเรียน ศิษย์เก่า ตัวแทนสมาคมผู้ปกครอง พนักงาน นักเรียนศูนย์ตาบอดหญิง และบุคลากรทุกระดับสามารถแสดงความรักรู้คุณต่อซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์ อธิการิณี ผู้แทนของพระองค์ ด้วยการแสดงชุดต่าง ๆ การกล่าวสุนทรพจน์ การมอบของขวัญ และการกล่าวคำขอบคุณ ซึ่งการแสดงต่าง ๆ ในปีนี้ เป็นการแสดงที่สวยงาม มีความคิดสร้างสรรค์ และเปี่ยมไปด้วยข้อคิดต่าง ๆ มากมาย …การฉลองกตัญญูในปีนี้ เราทุกคนต่างหวังว่า จะทิ้งร่องรอยความทรงจำอันงดงามไปอีกนานเท่านาน …เพื่อคุณธรรมประการนี้จะค้ำจุนก้าวเดินในชีวิตจนบรรลุเป้าหมาย…ที่เราต่างมุ่งวาดหวัง… see more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *