"Always be cheerful, love one another in our Lord." (L 22)... "Where charity reigns is Heaven." (L 49) ... "When God is with us, every thing goes well." (L 42) ... "Courage! The days pass one by one and we are drawing ever closer to eternity." (L 26) ... "If we wish to die such a happy death we must prepare now." (L 22)

150th FMA Anniversary

Pope Francis ชีวิตและพันธกิจ

ข่าวระดับคณะและแขวง

 • Close Up
  01
  STAR 2023 : Called to be yeast

  ระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2023 ฝ่ายอภิบาลเยาวชนได้จัดโครงการชุมนุมเยาวชนผู้นำ STAR 2023  ซึ่งปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 31 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเยาวชนผู้นำและตัวแทนหมู่คณะผู้อบรมจากสถาบันในเครือ ธมอ  ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์  ฝึกฝนตนเองในคุณลักษณะการเป็นผู้นำ และผู้ปลุกเร้าใจตามวิถีจิตซาเลเซียน และสร้างประสบการณ์การทำงานร่วมกัน ประเมินผล เสนอแนะ และวางแนวทางการอบรมเยาวชนในทิศทางเดียวกันตามอุดมการณ์ประจำปี 2023 และนำไปประยุกต์ใช้อย่างจริงจังและต่อเนื่องในทุกสถาบันในเครือ ธมอ การชุมนุมเยาวชนผู้นำในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ภายใต้หัวข้อ “Called to be yeast” มีผู้เข้าร่วมชุมนุมจากสถาบันในเครือฯ ดังนี้ โรงเรียนวิสุทธิวงศ์        ซิสเตอร์ 1 คน ครู 7 คน เยาวชน 14 คน รวมเป็น 22 คน โรงเรียนเซนต์เมรี่         ซิสเตอร์ 2 คน ครู 5 คน เยาวชน […]

 • Close Up
  25
  สมัชชาระดับแขวงคณะซาเลเซียนผู้ร่วมงานครั้งที่ 5

  วันที่ 9-11 ธันวาคม 2022   คณะซาเลเซียนผู้ร่วมงานระดับแขวงได้จัดประชุมสมัชชาครั้งที่ 5 ที่บ้านฟื้นฟูจิตใจหัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์  โดยผู้แทนสมาชิกซาเลเซียนผู้ร่วมงานที่เป็นที่ประธานและที่ปรึกษาของแต่ละบ้านของแขวง พร้อมด้วยจิตตาธิการเข้าร่วมประชุม 40 คน เพื่อเลือกคณะที่ปรึกษาระดับแขวงชุดใหม่ซึ่งมีอายุทำหน้าที่ในวาระ 3 ปี (ปี 2023-2025) ผลการเลือกตั้ง ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. คุณนวพร กิจสวัสดิ์ ผู้ประสานงานแขวง 2. คุณกรนุช เจริญผล เลขา 3. คุณเสาวณี แสนจันทร์ ผู้ช่วยเลขา 4. คุณธีระ กุลวิทย์ เหรัญญิก 5. คุณลัดดาวัลย์ กาญจนทิตต์ ผู้ช่วยเหรัญญิก 6. คุณวัชรินทร์ สุวดินทร์กูร ผู้ให้การอบรม 7. คุณจันทร์เปี่ยม แจ่มจันทร์ ผู้ช่วยผู้ให้การอบรม 8. คุณพ่อนิพนธ์ สาราจิตต์ จิตตาธิการแขวง SDB 9. ซิสเตอร์สุภาวรรณ โชติผล […]

 • Close Up
  SAD BP (1)
  ฉลองคริสต์มาสแก่นักเรียนทุน (SAD)

  วันที่ 11 ธันวาคม 2022   ซิสเตอร์อันนา กราสซี  ผู้รับผิดชอบโครงการช่วยเหลือนักเรียนยากจน ได้พบปะกับครอบครัวของนักเรียนที่ได้รับทุนจากผู้มีพระคุณในโครงการ SAD ที่โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง  เพื่อส่งความสุขและมอบของขวัญให้กับครอบครัวของเด็ก ๆ   โดยมีซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง และทีมงานอาสาสมัคร  ได้จัดเตรียมกิจกรรม รับชมวีดีทัศน์ประวัติวันคริสต์มาส  ตอบคำถาม และร้องเพลงคริสต์มาสส่งความสุขให้กันและกัน   โอกาสนี้ เด็ก ๆ ได้ส่งความสุขให้กับซิสเตอร์ขวัญเรือน โอนากุล ซึ่งเป็นตัวแทนของสมาชิกหมู่คณะพระหฤทัย บ้านโป่ง ที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่การจัดกิจกรรม  จำนวนเด็กที่ได้รับทุนมีทั้งหมด 38 คน  ขอขอบคุณสำหรับผู้มีพระคุณทุกท่านที่มีน้ำใจดี

 • Close Up
  001
  ประชุมคณะกรรมการเอกภาพคริสตชนไทย ครั้งที่ 2

  ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2022  ซิสเตอร์อันนา กราสซี และซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง  ผู้รับผิดชอบฝ่ายงานธรรมทูตระดับแขวงของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์   ร่วมประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์  ครั้งที่ 2  ณ ศูนย์รวมนักศึกษาแบ๊บติสต์ Baptist Student Center (BSC) โดยมีศาสนาจารย์วิรัช โกยดุลย์ รองประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม บาทหลวงเสนอ ดำเนินสดวก เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ดำเนินการประชุม มีผู้เข้าร่วมจาก 5 องค์การคริสต์ จำนวน 18 ท่าน   วัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2022   ณ ซอย 101 วัดราชินีแห่งสันติสุข และเป็นการอำลาตำแหน่งประธานเอกภาพคริสตชนไทยและรองประธานสภาคริสตจักรในประเทศ ตลอดระยะเวลาที่ทำงานร่วมกันมาของท่านนั้นมีแต่ความปรารถดีต่อศาสนาคริสต์และผลักดันในกิจกรรมงานอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชนด้วยดีเสมอมา กรรมการทุกท่านจึงน้อมอำลาท่านในตำแหน่ง และยังคงเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันต่อไปในการทำงาน ขอพระเจ้าอวยพรท่าน

 • 01
 • 25
 • SAD BP (1)
 • 001
View all

ACSSAeao

ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญทุกคนร่วมอธิษฐานภาวนาในสัปดาห์การภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน โดยมีพระวาจาพระเจ้า "จงเรียนรู้ที่จะทำความดี จงแสวงหาความยุติธรรม" (อสย 1:17) ระหว่างวันที่ 18-25 มกราคม 2023

สื่อสาร ธมอ.

ข่าวพระศาสนจักร

View all

โลก ธมอ.

View all

Activities News

 • FMA_News
  IMG_5742 (Large)
  “ตั้งแต่เช้าจรดค่ำ เราขอบคุณพระองค์”

  หมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง กรุงเทพฯ จัดงานวันแห่งการขอบคุณระดับหมู่คณะขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2023 ในหัวข้อ “ตั้งแต่เช้าจรดค่ำ เราขอบคุณพระองค์”  โดยตลอดเดือนได้มีการตระเตรียมใจด้วยการภาวนาอย่างต่อเนื่องสำหรับกลุ่มต่าง ๆ ในบ้าน นอกจากนี้ในเย็นวันที่ 29 มกราคม คณะซิสเตอร์ นักเรียน – นักศึกษาหอพักหญิงเอาซีลีอุม และพนักงานได้ร่วมกันขอบคุณซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ อธิการิณี ด้วยการแสดงชุดต่าง ๆ ในบรรยากาศแห่งความรักรู้คุณ ร่าเริงยินดี และการเป็นพี่น้องในครอบครัวเดียวกัน โอกาสนี้ บาดหลวงเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ซดบ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2023 จึงกล่าวได้ว่า “ตั้งแต่เช้าจรดค่ำ เราขอบคุณพระองค์”  เราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรทั้งมวล…ขอบคุณผู้มีพระคุณทุกระดับ…ขอบคุณคณะผู้ใหญ่ เฉพาะอย่างยิ่ง ขอบคุณซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ อธิการิณี ผู้เป็นตัวแทนของพระเจ้าท่ามกลางเรา และพิเศษ ขอบคุณซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ซึ่งปีนี้ท่านอยู่ท่ามกลางเรา   …more photos…

 • FMA_News
  01
  รับพรปีใหม่….ร่วมเป็นหนึ่งกับชุมชนพระคริสต์วัดพระมารดาพระเจ้า

  วันที่ 1 มกราคม 2023   ซิสเตอร์ ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี พร้อมกับสมาชิกหมู่คณะแม่พระองค์อุปถัมภ์  หาดใหญ่  ร่วมฉลองวัดกับบรรดาชุมชนศิษย์พระคริสต์วัดพระมารดาพระเจ้า บ้านทับโกบ อ.สะเดา จ.สงขลา  โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฏร์ธานี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเป็นเจ้า โดยให้ข้อคิดที่ว่า “วันสมโภชวันนี้เป็นดังเป็นดังภาพโมเสก (mosaic ) เป็นหินชิ้นที่หนึ่งในวันที่ 1 มกราคม อยู่ในการฉลองคริสต์มาส คือ การบังเกิดพระผู้ไถ่  ชิ้นที่สอง  คือพระเยซูเจ้าที่มีชื่อว่าโยซูวา แปลว่าเป็นผู้ช่วยให้รอดพ้น ชิ้นที่สาม พรของพระเจ้า พระเจ้าบอกสมณให้บอกอาโรน โมสอวยพรแก่ประชากรของพระเจ้า  เพื่อเป็นพรปีใหม่  ชิ้นที่สี่ ยังเป็นวันสันติภาพสากลที่เราต้องวอนขอสันติภาพจากพระมารดา ชิ้นที่ห้าพระมารดาพระเจ้า แม่พระที่เป็นมนุษย์ได้เป็นมารดาของพระเจ้าดังที่พระเยซูเจ้าที่เป็นพระวจนาตถ์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ท่ามกลางเรา องค์พระเจ้ามาขอเลือดเนื้อ  พระนางมารีย์จึงเป็นมารดาของพระเจ้าอย่างแท้จริง” โอกาสนี้ซิสเตอร์ ทองอยู่ กิจสกุล และหมู่คณะได้ส่งความสุขคริสต์มาส-ปีใหม่ แด่พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล และคุณพ่อยอแซฟ สิทธิโชค แสวงกาญจน์ อธิการสำนักฝึกธรรมดอมินิก ซาวีโอ […]

 • FMA_News
  IMG_4517 (Large)
  สมโภชพระมารดาผู้ปฏิสนธินิรมล… 150 ปี แห่งการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์

     เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ.2022 บาดหลวงฟรังซิส เซเวียร์ ศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม ซดบ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระมารดาผู้ปฏิสนธินิรมล และการเฉลิมฉลอง 150 ปี แห่งการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ระดับหมู่คณะ “เอาซีลีอุม” ศาลาแดง และหมู่คณะมารีย์นิรมล หัวหมาก พร้อมด้วยบาดหลวง ชาร์ลส์  เวลาร์โด ซดบ โดยมีสมาชิก ธมอ เยาวชน ศิษย์เก่า ผู้มีพระคุณและสัตบุรุษร่วมพิธี จำนวนประมาณ 40 คน  ในบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดี ความรักรู้คุณต่อพระเจ้าและพระมารดามารีย์ ที่ทรงคอยเสนอวิงวอนพระพรมากมายให้แก่เรา  จากคำกล่าวของคุณพ่อบอสโกที่ว่า “พระพรทุกอย่างที่สวรรค์ประทานให้แก่พวกเรา เป็นผลของบทวันทามารีย์ บทแรกที่พ่อสวดด้วยใจร้อนรน” ดัวยเหตุนี้เราต่างจึงมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมด้วยเช่นกันว่า ตลอดระยะเวลา 150 ปี แห่งการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ พระมารดามารีย์ทรงเป็นผู้เสนอวิงวอนที่ทรงอานุภาพ ทรงประทับอยู่ท่ามกลางและทรงดำเนินไปพร้อมกับเรา โอกาสนี้สมาชิก ธมอ ผู้ร่วมพิธีได้กล่าวรื้อฟื้นข้อปฏิญาณตนอีกครั้ง และซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงได้เป็นตัวแทนของสมาชิก ธมอ เป็นผู้มอบกุญแจบ้านไว้ที่เชิงรูปปั้นของแม่พระองค์อุปถัมภ์ เป็นการย้อนเหตุการณ์รำลึกธรรมเนียมปฏิบัติ […]

 • FMA_News
  01
  คณะนักบวชสังฆมณฑลอุดรธานีต้อนรับเลขาสมณทูต

  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2022  คณะนักบวชชาย –หญิง ในสังฆมณฑลอุดรธานีจำนวน 70 คน ได้มีการพบปะและรับฟังการบรรยายจากคุณพ่อวรวุธ สังขรัตน์ คณะภราดาน้อยกาปูชิน ในหัวข้อ “พระพรแห่งความสัตย์ซื่อ ความชื่นชมยินดีในความพากเพียรอดทน”  ที่ห้องประชุมโมราโน โรงเรียนเซนต์เมรี่ จากนั้น มีการต้อนรับ REV.FR .DANIEL TUMIEL   เลขาสมณทูตประจำประเทศไทย  โดยบิชอปโยเซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ได้กล่าวต้อนรับ มอบของที่ระลึก และรับชมวีดีทัศน์แนะนำเสนอภารกิจของนักบวชทุกคณะที่ได้ทำภารกิจแพร่ธรรมในสังฆมณฑล ซึ่งมีความหลากหลายและแตกต่างตามพระพรพิเศษของตน  โอกาสนี้ท่านเลขาสมณทูตได้ให้ข้อคิดในการเป็นหนึ่งเดียว  มีเป้าหมายในการทำภารกิจของพระเจ้าและก้าวไปด้วยกัน

 • IMG_5742 (Large)
 • 01
 • IMG_4517 (Large)
 • 01
View all
Salesian Sisters of Don Bosco
Daughters of Mary Help of Christians

124 Sala Daeng Rd,
Si Lom, Bang Rak Bangkok 10500
THAILAND
Call : (+66) 2-23 48 549
E-mail : secretary@fma.or.th

Galleries Photo

  Contact Links

  Salesian Sisters of Don Bosco   Incontro Inter-Ambiti   NEWS.VA   SALESIANI DI DON BOSCO   สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

  Other Links