Author: support

FMA_News
IMG_0225 (Large)
ชาวธิา…ฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์…

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2017 คณะซิสเตอร์ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและศิษย์เก่า โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้ร่วมกันฉลองพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ ขอบคุณพระนางสำหรับการปกป้องคุ้มครองดูและการอวยพรตลอดมา นอกจากนี้ยังเป็นการร่วมกันขอพระพรโอกาสเปิดปีการศึกษาใหม่ ขอพระมารดาได้ปกป้องคุ้มครองทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ต่อไป  read more…

FMA_News
207154 (Large)
ร่วมฉลองพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์

ซิสเตอร์สิริกานต์ สีเผลา ซิสเตอร์ผกามาศ มาสอน พร้อมด้วยพนักงานของหมู่คณะศาลาแดง กรุงเทพฯ ไปร่วมงานฉลองสมโภชแม่พระองค์อุปถัมภ์ ณ วัดดอนบอสโก กรุงเทพ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2017 ซึ่งมีพระคุณเจ้าสิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธี ท่านได้เตือนเราให้มีความไว้วางใจในพระนาง เพราะพระนางอยู่เคียงข้างเรามาตั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันในทุกรูปแบบของชีวิต และได้เชิญชวนให้สวดวันทามารีย์ 3 ครั้งก่อนนอนทุกวัน ตามการอบรมของบรรดาธรรมทูต ซึ่งโดยพระคุณเจ้าเองก็ยังถือปฏิบัติมาจนถึงทุกวันนี้ และในช่วงเย็นวันเดียวกันนั้น นักศึกษาของหอพักหญิงเอาซีลีอุมได้พร้อมใจกันร่วมวจนพิธีกรรมขอพรสำหรับปีการศึกษาใหม่ 2560 อย่างดี โดยมีซิสเตอร์เทเรซา กอหะสุวรรณ อธิการิณี เป็นประธานในพิธี มีศิษย์เก่าคือ คุณ มนัสวี วงศ์ประดู่ มาให้กำลังใจและแนะนำให้รู้จักเกี่ยวกับสมาพันธ์ศิษย์เก่า  read more…

FMA_News
IMG_2314 (Large)
ม.อ. เทิดเกียรติพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 วันเปิดปีการศึกษา คณะซิสเตอร์ คณะครู นักเรียน พนักงาน ผู้ปกครองและศิษย์เก่า โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ร่วมกันเฉลิมฉลอง ขอบพระคุณสำหรับการปกป้องคุ้มครอง และขอพรจากพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ โอกาสวันสมโภชของพระนาง ผ่านทางพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีบาทหลวงนพดล ยอแซฟ ซดบ. เป็นประธานในพิธี และการเตรียมใจด้วยการร่วมกันทำตรีวารเตรียมฉลองด้วยความศรัทธา นอกจากนี้ได้มีพิธีบูชาขอบพระคุณในช่วงเย็น โดยมีบาทหลวงบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย ซดบ. เป็นประธาน ร่วมกับพระสงฆ์ซาเลเซียนหมู่คณะบ้านซาเลเซียน สามพราน มีสมาชิกในครอบครัวซาเลเซียนมาร่วมกันสรรเสริญ ขอบคุณพระมารดาจำนวนมาก บรรยากาศของการฉลองเปี่ยมไปด้วยความรัก ความศรัทธา ต่อพระมารดา ผู้ได้รับขานนาม “มารีย์องค์อุปถัมภ์ของคริสตชน”  read more…

FMA_News
DSC00794 (Large)
จอมทอง เริ่มปีการศึกษา..

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 22017 หมู่คณะบ้านนักบุญยอแซฟ จอมทอง พร้อมกับบรรดาเยาวชนบ้านธิดารักษ์ ร่วมกันเทิดเกียรติพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์และขอพรสำหรับการเริ่มปีการศึกษาใหม่อย่างดี โอกาสนี้ในบรรยากาศที่เรียบง่ายและชวนศรัทธา ได้มีพิธีบูชาขอบพระคุณ การสวดสายประคำและการเขียนจดหมายถึงแม่พระ ในวันสมโภชของพระมารดา   read more…

FMA_News
IMG_2036 (Large)
รับน้องใหม่…

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2017 แผนกนักเรียนประจำ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ขึ้น ตามหัวข้ออุดมการณ์ประจำปี โดยมีการเน้นเนื้อหาการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพที่เปี่ยมด้วยคุณค่าของตนเองอย่างสม่ำเสมอ หลังจากนั้นคณะซิสเตอร์ ครูพี่เลี้ยงและศิษย์เก่า ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ให้กับนักเรียนประจำ ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี  read more…

FMA_News
IMG_0062 (Large)
แบ่งปันการอบรมตามอัตลักษณ์โรงเรียนซาเลเซียน..

วันที่ 23 พฤษภาคม 2017 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 จำนวน 130 คน จาก 111 โรงเรียน ในจำนวนนี้มีโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามรวมอยู่ด้วย ซึ่งมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาคะแนน O-Net โอกาสนี้ ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี ได้กล่าวต้อนรับและแบ่งปันถึงแนวทางการจัดการศึกษาอบรมตามอัตลักษณ์โรงเรียนซาเลเซียน ซึ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านคุณธรรมและความรู้ ด้วยความมั่นใจว่า “ทุกคนมีส่วนดีที่พัฒนาได้และมีพันธกิจชีวิตที่ต้องบรรลุเป้าหมาย” และเน้นบรรยากาศการเรียนรู้ซึ่งมาจากสภาพแวดล้อมที่ อบอวลไปด้วยความรักหวังดีแบบครอบครัว จากนั้นซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำเสนอความก้าวหน้าด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยแสดงกราฟเปรียบเทียบคะแนน O-Net ปีการศึกษา 2557-2559 คณะผู้บริหารที่มาเยี่ยมต่างแสดงความชื่นชมในความสำเร็จและประทับใจในวิธีการจัดการศึกษาอบรม ซึ่งได้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ สามารถปรับใช้ได้ในบริบทการศึกษาของจังหวัดยะลา นับว่าเป็นโอกาสอันน่ายินดียิ่งของการประกาศข่าวดีเยี่ยงศิษย์ของพระคริสต์ แก่ผู้ที่มีความเชื่อต่างกัน  read more…

FMA_News
IMG_8668 (Large)
เซนต์เมรี่… ฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์

“พระแม่คือองค์ความหวัง พวกลูกยังมีใจรักมั่น โปรดพาลูกเดินในทางที่มุ่งยังแดนถิ่นวิมาน” ระหว่างวันที่ 19- 23 พฤษภาคม 2560 คณะซิสเตอร์ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี ได้เตรียมฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ประจำปีการศึกษา 2560 โดยร่วมใจกันภาวนาในวจนพิธีกรรมตรีวารฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ ในวันที่ 22 พฤษภาคม คุณพ่อพรภิรมย์ บุญทรัพย์ เจ้าอาวาสอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์เป็นประธานในพิธีเสกอาคารเรียน ร่วมกับคุณพ่อสุรินทร์ อยู่สุข อธิการบ้านเณรสันติราชา คุณพ่ออันเจโล คุณพ่อปิยะพงษ์ ลือเลื่อง ในวันที่ 24 พฤษภาคม คุณพ่อสุรินทร์ อยู่สุข ได้เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสเปิดปีการศึกษาใหม่ พิธีกรรมได้ดำเนินไปอย่างราบรื่น สง่างาม และในบรรยากาศของการรับพระพรของพระเจ้าผ่านทางคำเสนอวิงวอนของพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์  read more…

FMA_News
IMG_2557 (Large)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำ ธ.น.

แผนกนักเรียนประจำโรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2017 เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจถึงกฎระเบียบและวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ของการใช้ชีวิตอยู่ในบ้านของนักเรียนประจำ ผู้ปกครองต่างได้ให้ความร่วมมือและสนใจเป็นอย่างดี  read more…

FMA_News
IMG_1914 (Large)
มอบฝากตนเองไว้กับพระมารดา…

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2017 แผนกนักเรียนประจำโรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดวจนพิธีกรรมมอบฝากตนเองไว้กับพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ โดยมีซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี เป็นประธานและให้ข้อคิดดี ๆ ของการอยู่บ้านเด็กประจำที่โรงเรียนธิดานุเคราะห์แห่งนี้  read more…

FMA_News
DSC00722 (Large)
จอมทอง…ต้อนรับมาเดอร์นิภา…

ระหว่างวันที่ 15 -18 พฤษภาคม 2017 หมู่คณะนักบุญยอแซฟ และเยาวชน บ้านธิดารักษ์ จอมทอง ได้มีความยินดีต้อนรับมาเดอร์ นิภา ระงับพิษ อธาริณีเจ้าคณะแขวง โอกาสมาเยี่ยมเยียนหมู่คณะอย่างไม่เป็นทางการ โดยท่านได้มาร่วมฉลองมาเดอร์มัสซาแรลโลซึ่งได้เลื่อนจากวันที่ 13 พฤษภาคม มาฉลองในวันที่ 15 พฤษภาคม การมาเยี่ยมของท่านอย่างไม่เป็นทางการนี้ ท่านได้มีโอกาสไปดูภารกิจของสังฆมณฑลนครสวรรค์ เขต 3 ซึ่งคุณพ่อชาญชัย เต็มอรุณรุ้ง เป็นผู้รับผิดชอบ สังฆมณฑลนครสวรรค์เป็นพื้นที่แพร่ธรรมที่น่าสนใจมาก มีเด็ก เยาวชนกลุ่มชาติพันธ์จำนวนมากกำลังรอคอยผู้อบรมดูแลพวกเขา มีหลายศูนย์ที่ต้องปิดร้างไปเพราะขาดบุคลากรดูแล ถึงแม้ว่าการมาเยี่ยมในครั้งนี้จะไม่เป็นทางการแต่ทุกคนได้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้าโดยผ่านทางท่าน read more…