Category: Space_For_The_Young

Space_For_The_Young
01
SSYV-MU จัดกิจกรรมทำดีเพื่อแม่ .

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ซิสเตอ์สายสมร ศิริรัตนากูล ซิสเตอร์ผกามาศ มาสอน แลคุณครูอาสาสมัครจำนวนหนึ่ง ได้นำนักเรียนอาสาสมัคร SSYV โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน จำนวน 28 คน ไปจัดกิจกรรมทำดีเพื่อแม่ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในด้านการเป็นผู้นำ ให้รู้จักเสียสละและมีจิตสาธารณะ ณ สำนักแม่ชีไทยทับโพธิ์ทอง จังหวัดราชบุรี Read More >>>