Author: support

FMA_News_1
IMG_5022 (Large)
ขอพรโอกาสเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่…

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมเทิดเกียรติแม่พระองค์อุปถัมภ์ เพื่อขอพรพระในโอกาสเริ่มต้นปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 โดยมีคณะซิสเตอร์ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ตัวแทนผู้ปกครอง และศิษย์เก่า เข้าร่วมพิธี พร้อมกันนี้ ได้รับเกียรติจากคุณพ่อยอห์น แปร์ติเล เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หาดใหญ่ เป็นประธาน โอกาสนี้คุณพ่อยอห์น ได้ให้ข้อคิดแก่นักเรียน และได้ประพรมน้ำเสกอวยพรแก่คณะครู นักเรียน และเสกห้องเรียนและอาคารเรียนด้วย ช่วงสุดท้าย ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคน ได้ร่วมถวายจดหมาย มอบดอกไม้แด่พระมารดาและร่วมกันภาวนาเพื่อวอนขอพระพรต่าง ๆ จากพระพระเจ้า โดยอาศัยคำเสนอวิงวอนของพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ …more photos…

FMA_News
IMG_9075 (Large)
วันแห่งการขอบคุณ…เรื่อยไป

เมื่อเย็นวันที่ 24 พฤษภาคม 2018 โอกาสสมโภชพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ของคริสตชน และครบ 150 ปี แห่งการเสกพระวิหารแม่พระองค์อุปถัมภ์ หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ หมู่คณะมารีย์นิรมล เยาวชนธิดารักษ์ ผู้ร่วมงานซาเลเซียน และพนักงาน ร่วมกันเฉลิมฉลองวันแห่งความยินดีและขอบพระคุณพระเจ้า พร้อมกับสมาชิกในครอบครัวซาเลเซียน และบรรดาสัตบุรุษ บริเวณใกล้เคียง โดยมีคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย อธิการบ้านซาเลเซียน สามพราน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณพ่อฟรังซิส ไกส์ และคุณพ่อรณชัย มัทวพันธุ์ หลังจากพิธีได้มีการรับพรแม่พระองค์อุปถัมภ์ เผาจดหมาย และรับข้อคิดของพระมารดามารีย์ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปในความรัก ความรู้คุณ ความศรัทธาและความไว้วางใจในความช่วยเหลือ คุ้มครองของพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ที่มีต่อชีวิตของทุกคนเสมอมา…ขอขอบคุณพระมารดามารีย์… more photos…

FMA_News
20180524_mu_feas of MA (33) (Large)
ชาว ม.อ..เฉลิมฉลองพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์

คณะซิสเตอร์ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ร่วมกันเฉลิมฉลองพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ และขอพรโอกาสการเปิดปีการศึกษาอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2018 ด้วยการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณอย่างศรัทธา และใจรู้คุณต่อพระเจ้าที่ได้ทรงประทานพระมารดามารีย์ให้เป็นผู้อุปถัมภ์ของโรงเรียน และโอกาสพิเศษที่ทั่วโลกซาเลเซียนร่วมกันเฉลิมฉลองครบ 150 ปี แห่งการเสกพระวิหารแม่พระองค์อุปถัมภ์ ที่ตุริน โดยมีบาทหลวงวิทยา ลัดลอย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยบาทหลวงอุทัย พาแฮ หลังจากพิธีได้มีพิธีเสกอาคารต่าง ๆ ของโรงเรียน และทุกคนที่ร่วมพิธีต่างถวายช่อดอกไม้ พร้อมทั้งขอพรที่ปรารถนาจากพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ โอกาสนี้ ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ อธิการิณี และคณะซิสเตอร์ได้พบปะกับบรรดาศิษย์เก่าของโรงเรียนรุ่นต่าง ๆ ที่มาร่วมกันฉลองและขอพรจากพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ด้วย โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกันเองและเปี่ยมด้วยความยินดีที่เปี่ยมด้วยมิตรภาพ  see more…

FMA_News
0T0A9632 (Large)
ฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์

โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี ได้จัดกิจกรรมเพื่อถวายเกียรติแด่แม่พระองค์อุปถัมภ์ เมือวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 โดยจัดเป็น 2 ระดับ คือ ประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 5 จัดที่อาคารโมราโน มีวจนพิธีกรรมและถวายดอกไม้แด่แม่พระ ส่วนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปร่วมมิสซาที่อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ เพื่อขอพรโอกาสเปิดปีการศึกษา และมอบฝากการเรียนการสอน กิจกรรมตลอดปีไว้ในความคุ้มครองของพระองค์ ผู้เป็นองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน หลังมิสซามีการขอพรแม่พระและถวายดอกไม้แด่พระนาง more photos…

FMA_News_1
ST_2018_welcome (2) (Large)
ยินดีต้อนรับ…

เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์เมรี่ได้ต้อนรับ ซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค อธิการิณีและผู้รับใบอนุญาต และซิสเตอร์สุรนารี วิเจียร ที่ปรึกษาฝ่ายจิตตาภิบาลและหอพักนักเรียนประจำ พร้อมทั้งต้อนรับบุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2561 จำนวน 3 ท่าน ในบรรยากาศที่อบอุ่นแบบครอบครัวซาเลเซียน more photos…

FMA_News
IMG_8491 (Large)
มอร์เนเซ..ดินแดนแห่งความทรงจำ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2018 หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ และหมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน ร่วมกันเฉลิมฉลองนักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัสซาแรลโล ผู้ร่วมก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ โดยมีคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย อธิการบ้านเณรซาเลเซียน สามพราน เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมกับพระสงฆ์ของหมู่คณะอีก 4 ท่าน ในบรรยากาศของความยินดีและกตัญญูรู้คุณต่อพระเจ้า ที่ได้โปรดประทานนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล ให้เป็นผู้นำของคณะ ที่เป็นแบบอย่างในคุณธรรมความดี เฉพาะอย่างยิ่งการมีใจสุภาพ อ่อนน้อมต่อการดลใจของพระจิต ดำเนินชีวิตในความซื่อเรียบง่าย มอบอุทิศทั้งชีวิตเพื่อความรอดพ้นของวิญญาณเยาวชน โอกาสนี้สมาชิก พนักงาน เยาวชนผู้สนใจกระแสเรียกนักบวช และเยาวชนธิดารักษ์ ได้ร่วมกันเตรียมฉลองด้วยการทำตรีวาร ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม เพื่อให้การฉลองนี้ เป็นไปอย่างมีความหมายและทิ้งคุณค่าความดีไว้ในดวงใจเสมอ ด้วยการเลียนแบบชีวิตของนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโลในการสวดสายประคำ การนมัสการศีลมหาสนิท และการถวายสรรเสริญพระเจ้าผ่านทางทำวัตรเย็นก่อนวันสมโภช …more photos…

FMA_News_1
P1110156 (Large)
ร่วมกันฉลองสมโภชนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล

ด้วยความรัก ความกตัญญู ความผูกพันธ์ต่อมารดาแห่งความเชื่อ และรูปแบบจิตตารมณ์มอร์เนเซ หมู่คณะศาลาแดง และหมู่คณะมารีนิรมล หัวหมาก ได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล ณ วัดน้อยแม่พระองค์อุปถัมภ์ ศาลาแดง โดยมีคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2018โอกาสนี้ คุณพ่อเกรียงศักดิ์ได้ให้ข้อคิด แก่ผู้มาร่วมพิธี โดยเชิญชวนให้มองแบบอย่างความสุภาพเรียบง่าย ความถ่อมตนของมาเดอร์มัสซาแรลโล นอกจากนี้หลังพิธี สมาชิกได้ร่วมรับประทานอาหารพร้อมกันในบรรยากาศของครอบครัวซาเลเซียนอย่างแท้จริง more photos…  

FMA_News
DSC_0098 (Large)
ขอบคุณท่าน…ด้วยใจรู้คุณ

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2018 สัตบุรุษและหมู่คณะมารีย์นิรมล หัวหมากร่วมพิธีบูชาวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกาโดยมีคุณพ่อดาวิด วิเชียรแสง กองตระกูลดี สงฆ์ซาเลเซียน คุณพ่อปลัดวัดน้อย เป็นประธานในพิธี หลังจากพิธีซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ อธิการิณี ได้เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณคุณพ่อสำหรับการทำศาสนบริกรต่าง ๆ ณ วัดน้อยแห่งนี้ ด้วยความกระตือรือร้น ซึ่งในปีนี้คุณพ่อจะย้ายไปรับหน้าที่ใหม่ ในการดูแลเณรจำนวน 20 คน และนักเรียน ปวช. จำนวน 70 คน ขอพระพรของพระเจ้าและการปกปกป้องคุ้มครองของพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ได้นำหน้าและค้ำจุนท่านในภารกิจใหม่ที่พระองค์ทรงมอบฝากนี้ไว้ ..more photos…  

FMA_News_1
20180427_SD_Partecipate Religious Nation (4) (Large)
ร่วมพิธีแต่งตั้งบิชอปและสถาปนาศาสนาจารย์

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2018 ซิสเตอร์แอลดา บารัตติโน และซิสเตอร์ศรีวิไลวรรณ คิ้มแหน พร้อมกับตัวแทน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญไปร่วมพิธีแต่งตั้งบิชอปและสถาปนาศาสนาจารย์ ของสภาคริสตจักรลูเธอร์แรนในประเทศไทย ณ โบสถ์กลาง สำนักงานใหญ่ สลท.188 ซอยเริ่มเจริญ ถ.สุขุมวิท 50 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ….more photos…

FMA_News
20180426_MU_Grazie Madre (10) (Large)
Grazie Madre…

หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ และหมู่คณะมารีย์นิรมลทิน สามพราน พร้อมด้วยเยาวชน เยาวชนผู้สนใจและพนักงาน ร่วมแสดงความรักรู้คุณ ต่อมาเดอร์อีวอง แรงกว๊อท อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ผ่านทางการภาวนาและพิธีบูชาขอบพระคุณ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2018 โอกาสฉลองวันกตัญญูระดับโลก ที่จัดขึ้นที่แขวงอัครทูตสวรรค์ราฟาแอล อาซุนซีออน ประเทศปารกวัย ในบรรยากาศของความยินดี ความรักรู้คุณ และความตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตสมกับการเป็นธิดาของพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ โดยมีตัวโน๊ตเล็ก ๆ ที่เป็นสัญลักษณ์ภายนอกบ่งบอกถึงความพยายามที่จะเป็นตัวโน๊ตที่มีสีสัน มีชีวิตชีวา พร้อมพัฒนาศักยภาพ ตอบรับการเรียกของพระองค์ตามกระแสเรียก…more photos…