Author: support

Space_For_The_Young
20171022_nation youth together (20)
ร่วมชุมนุมเยาวชนผู้นำระดับชาติ ครั้งที่ 34

ซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ ธมอ. ผู้รับผิดชอบฝ่ายอภิบาลระดับแขวง ในนามของตัวแทนองค์กรนักบวชหญิงได้นำเยาวชนจำนวน 18 คน ของโรงเรียนในเครือ ธมอ. ไปร่วมค่ายเยาวชนผู้นำระดับชาติครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 18-22 ตุลาคม 2017ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี พร้อมด้วยซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค และซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 295 คนจากทุกสังฆมณฑล และองค์กรต่าง ๆ ในหัวข้อ“รับใช้ด้วยใจยินดี” (Joy of the servant of God) โดยมีพระวาจานำคือ “พระผู้ทรงสรรพานุภาพ ทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่สำหรับข้าพเจ้า พระนามของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์” (ลก.1:49) ในบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดี และการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด ด้วยการจัดตารางค่ายเต็มคุณภาพและการดูแลเอาใจใส่อย่างดีจากทีมงาน ซึ่งปีนี้สังฆมณฑลราชบุรีเป็นเจ้าภาพ พร้อมกับการเฉลิมฉลอง 40 ปี งานเยาวชนคาทอลิกไทย เยาวชนทุกคนได้ร่วมค่ายอย่างสนุกสนานในทุก ๆ กิจกรรม ได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่พร้อมนำไปแบ่งปันด้วยจิตตารมณ์แห่งการรับใช้ด้วยใจยินดีอย่างแท้จริง นอกจากความประทับใจและสิ่งดีๆที่ได้รับ ก็ไม่ลืมที่จะขอบคุณผู้จัดค่าย และคณะผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสเข้าร่วมงานที่มีคุณค่าในครั้งนี้ และในปีหน้าจะจัดที่สังฆมณฑลจันทบุรี […]

Close Up
5W7A9507 (Large)
สมัชชาจิตตาธิการและที่ปรึกษาคณะซาเลเซียนผู้ร่วมงานแขวงไทย

วันที่ 21-22 ตุลาคม 2017 ที่บ้านธารพระพร สามพราน ได้มีการจัดประชุมสมัชชาจิตตาธิการและที่ปรึกษาจากแต่ละบ้านของคณะซาเลเซียนผู้ร่วมงานแขวงไทยโดยมี คุณพ่อสุพจน์ ริ้วงาม ผู้ประสานงานรับดับแขวงคณะ ซาเลเซียน ซิสเตอร์สุภาวรรณ โชติผล ผู้ประสานงานระดับแขวงคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ คุณพรสวัสดิ์ เลิศวิทยาวิวัฒน์ ผู้ประสานงานระดับแขวงคณะซาเลเซียนผู้ร่วมงาน พร้อมด้วยจิตตาธิการและสมาชิกที่ปรึกษาจากแต่ละบ้านรวม 40 ท่าน เพื่อมาร่วมรับทราบทิศทางในการอบรมและการดำเนินงานของคณะทั้งระดับศูนย์กลางและระดับแขวง อันจะนำไปสู่การวางแผนการดำเนินงานของแต่ละบ้าน นับเป็นการพบปะที่มีคุณค่าและมีความหมายอย่างยิ่ง เห็นได้ถึงพลังของฆราวาสซาเลเซียนผู้ร่วมงานที่พร้อมจะเป็นกำลังสำคัญให้กับคณะซาเลเซียนและคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ในสนามงานอภิบาลที่พวกเขาดำเนินชีวิตอยู่ ขอพระเจ้า พระมารดา คุณพ่อบอสโก ตลอดจนนักบุญในครอบครัวซาเลเซียนอยู่เคียงข้าง นำคณะให้เจริญก้าวหน้าเพื่อความดีของพระศาสนจักรไทยต่อไป  more photos…

FMA_News
IMG_3194 (Large)
..รวมใจสรรเสริญพระมารดา

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2017 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดให้มีการสวดสายประคำ เพื่อขอพรจากพระมารดามารีย์ ราชินีแห่งสายประคำ โดยมีคุณพ่อยอห์น แปร์ติเร เจ้าอาวาสวัดแม่พระเมืองลูร์ด คุณพ่อบัญชา กิจประเสริฐ อธิการโรงเรียนแสงทองวิทยา พร้อมด้วยนักเรียนประจำโรงเรียนธิดา นักเรียนประจำโรงเรียนแสงทองวิทยา และสัตบุรุษ วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด มาร่วมใจกันภาวนาอย่างพร้อมเพรียงกัน  more photos…

FMA_News
00
ร่วมชุมนุมยุวธรรมทูต

ระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2017 ซิสเตอร์กรรณาภรณ์ โสทน พร้อมด้วยซิสเตอร์มะลิวัลย์ ตันสิงห์ ครูเมธินี ตั้งพงศ์เสถียร และนักเรียนกลุ่มยุวธรรมทูต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จำนวน 14 คน ได้เดินทางไปร่วมชุมนุมยุวธรรมทูต ที่สังฆมณฑลสุราษฏ์ธานีจัดขึ้น ในหัวข้อ ยุวธรรมทูต ผู้นำสารแห่งฟาติมา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการภาวนาและพลีกรรม ในโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งการประจักษ์มาของแม่พระฟาติมา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สุราษฏ์ธานี โดนมีกิจกรรมฐาน ดังนี้ กิจกรรมฐานการภานาและพลีกรรม กิจกรรม Walk Rally (ย้อนรอยสู่ฟาติมา ) กิจกรรมส่งเสริมความศรัทธาแด่แม่พระด้วยการสวดสายประคำเพื่อสันติภาพ กิจกรรมรู้จักนักบวชคณะต่างๆ บรรยากาศในค่ายเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ร่าเริง การช่วยเหลือและแบ่งปันของบรรดาเด็ก ๆ รวมถึงการฝึกฝนตนเองในคุณธรรมต่าง ๆ การตั้งใจที่จะภาวนาเพื่อสันติภาพของโลก รวมไปถึงการปลูกจิตสำนึกให้ยุวธรรมฑูตเป็นผู้มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และขณะเดียวกันค่ายนี้ยังเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ที่ไม่ใช่คาทอลิกเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ซึ่งเป็นการเผยแผ่ข่าวดีได้อย่างดียิ่ง …more photos…

FMA_News
1507945591279
ครูคาทอลิกร่วมชุมนุมครูพบปะ…

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2017 ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง พร้อมด้วยตัวแทนครูคาทอลิกโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ร่วมชุมนุมครูคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ณ หอประชุม โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก โดยมีคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ ผู้จัดการแผนกคริสตศาสนา จัดชุมนุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นโอกาสพบปะฟื้นฟูจิตใจร่วมกัน และเพื่อรับพระคุณการุณย์โอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการประจักษ์ของพระมารดาแห่งฟาติมา โอกาสนี้ผู้เข้าร่วมชุมนุมพบปะ ยังได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในพิธีบูชาขอบพระคุณถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่าน สวรรคตครบ 1 ปี ของการเสด็จ โดยมีพระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธี พร้อมพระสงฆ์เป็นจำนวนมาก ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก ขอขอบคุณพ่อสุวนันท์ กวยมงคล คุณพ่ออนุชา ไชยเดช และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้เสียสละและอำนวยความสะดวกให้มากมายแก่ผู้ร่วมงานในครั้งนี้ more photos…

Close Up
IMG_6660 (Large)
ธมอ. เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจประจำปีรุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 5-12 ตุลาคม 017 คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ได้จัดการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจประจำปีรุ่นที่ 2 ที่บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม ภายใต้หัวข้อ “ความปิติยินดีแห่งครอบครัวตามจิตตารมณ์แห่งวัลดอกโกและมอร์เนเซ” โดยคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม ซดบ. เป็นผู้เทศน์ มีสมาชิก จำนวน 36 คน เข้าร่วมฟื้นฟูจิตใจในครั้งนี้ คุณพ่อศักดิ์ชัยได้ปลุกจิตสำนึกชีวิตจิตของการเป็นผู้รับเจิม ท่านได้แบ่งปันชีวิตและประสบการณ์โดยใช้พระวาจาของพระเจ้านำ ไปให้ถึงศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่ ตอนหนึ่งท่านกล่าวว่า “ถ้าเราไม่มี เราจะเอาอะไรไปประกาศ” แต่ละช่วงตอนของบทเทศน์เป็นการลงลึกในพระวาจา นำพระวาจาให้กลับเป็นชีวิตแม้แต่ในพิธีบูชาขอบพระคุณ รวมทั้งในพิธีกรรมในช่วงตอนต่าง ๆ ดังนี้ชีวิตก็จะล้อมรอบไปด้วยพระวาจาของพระเจ้า ผู้เข้าเงียบได้เข้าใจถึงความหมายของพิธีกรรมมากขึ้น ซึ่งได้ช่วยให้ร่วมพิธีกรรมอย่างรู้ตัว และเข้าใจคุณค่าของพิธีกรรมมากขึ้น นอกจากนี้ การอยู่ท่ามกลางสมาชิกที่เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจของซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย ยังได้ทำให้โอกาสแห่งพระพรนี้ผ่านไปอย่างดีงาม โดยการแบ่งปันและพบปะทั้งในระดับส่วนตัวและส่วนรวม ในบรรยากาศของความไว้วางใจ …more photos…

Close Up
20171005_ISP_Education (6)
ธมอ. ศึกษาดูงานที่ประเทศตุรกี

ซิสเตอร์ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ ซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ซิสเตอร์อุษณีษ์ ธีระพัชรรังษี ซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร ซิสเตอร์ดาริณี หมั้นทรัพย์ และซิสเตอร์ สุภาวรรณ โชติผล ร่วมกับพระสงฆ์ นักบวช และฆราวาสที่ทำงานด้านการศึกษา จากโรงเรียนต่าง ๆ ประมาณ 68 คน เดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศตุรกี ระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 4 ตุลาคม 2560 โดยมีบริษัทผลิตปัญญา เป็นผู้สนับสนุนการศึกษาดูงานในครั้งนี้ นอกจากจะได้เยี่ยมชมกิจการของโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จในการจัดการศึกษาแล้ว ยังได้ชมสถานที่สำคัญและสวยงามอีกหลายแห่ง ผู้เดินทางทุกคนได้รับความประทับใจจากการศึกษาดูงานร่วมกัน บรรยากาศของการเดินทางเป็นกันเอง ร่าเริง ทุกคนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีจากผู้ที่เกี่ยวข้อง นับเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ ทุกคนกลับมาด้วยดวงใจโมทนาคุณพระสำหรับพระพรที่ได้รับผ่านทางบุคคลและเหตุการณ์ต่าง ๆ ขอบคุณซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ผู้ใหญ่ใจดี ที่อนุญาตได้เอื้อโอกาสให้สมาชิกได้เดินทางไปศึกษาดูงาน  more photos…

FMA_News
HM_001 (3)
รักแม่ … ภาวนาสวดสายประคำ

หมู่คณะหัวหมาก พร้อมด้วยสมาชิกในบ้านร่วมสวดภาวนาสายประคำสรรเสริญพระมารดา โอกาสเดือนแห่งสายประคำ ในบรรยากาศของความรัก ความศรัทธา และเดือนนี้เราภาวนาเป็นพิเศษสำหรับสันติภาพทั่วโลก โอกาสนี้ซิสเตอร์มาร์การีตา เปเรส อธิการิณีได้มอบข้อคิดแก่ผู้ที่มาร่วมกันสรรเสริญพระมารดา  more photos…

FMA_News
MU_001 (1)
สรรเสริญพระมารดาแห่งสายประคำ…

หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน พร้อมด้วยสมาชิกซาเลเซียนผู้ร่วมงานกลุ่มสามพราน ได้ร่วมกันสวดสายประคำสรรเสริญพระมารดา โอกาสเดือนแห่งสายประคำ ในบรรยากาศของความรัก ความศรัทธาต่อพระแม่ และภาวนาอย่างตั้งใจเพื่อสันติภาพที่แท้จริงจะได้เกิดขึ้นในโลก ในสังคมและในครอบครัวของแต่ละคน โดยร่วมเป็นหนึ่งใจเดียวกันที่บ้านของคุณดุษณีย์ ปิติพรรณพงศ์ สมาชิกซาเลเซียนผู้ร่วมงาน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2017 … more photos…  

FMA_News
IMG_6628 (Large)
เริ่มพร้อมกัน เดือนสายประคำ…

สมาชิกหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน พร้อมด้วยพนักงาน และนักเรียนจากศูนย์ตาบอดหญิง สามพราน ได้ร่วมกันสรรเสริญพระมารดาแห่งสายประคำ โอกาสเริ่มเดือนแม่พระแห่งสายประคำ โดยมีสัญลักษณ์ของเทียนที่จุดลุกอยู่ ดอกไม้ ลูกโลกจำลองและเส้นสายประคำ อันหมายถึงความตั้งใจที่จะสวดสายประคำอย่างสม่ำเสมอด้วยความตั้งใจ เพื่อสันติภาพและความสงบสุขในโลก ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ อธิการิณี ได้แจกสายประคำให้แก่ผู้มาร่วมสวดในค่ำคืนนี้ด้วย ทุกคนต่างตั้งใจภาวนาและสวดด้วยความตั้งใจ  more photos…