Category: Space_For_The_Young

Space_For_The_Young
IMG_9583 (Large)
ศูนย์เยาวชนสามพราน…กับวันคริสต์มาส

ศูนย์เยาวชนดอน บอสโก สามพราน ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2017 มีคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย ซดบ. ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชน เป็นประธานในวจนพิธีกรรม สรรเสริญและขอพรจากพระกุมารเจ้าสำหรับเยาวชนของศูนย์ฯ บุคลากรและบรรดาผู้ปกครองที่มาร่วมงาน โดยในภาคเช้า หลังจากวจนพิธีกรรม ได้มีการแสดงละครฉากคริสต์มาส ประวัติแห่งการบังเกิดมาขององค์พระเยซูเจ้า จากเยาวชนกลุ่มธิดารักษ์ สามพราน นอกจากนั้น ต้วแทนเยาวชนจากศูนย์เยาวชนได้กล่าวอวยพร ร้องเพลง และมอบกระเช้าแด่คุณพ่อบุญเลิศ และแก่บรรดาบุคลากรศูนย์เยาวชนทุกคน ติดตามด้วยการแสดงรายการจากทุกรุ่นของเยาวชนในศูนย์ฯ ซึ่งทุกรุ่นได้ตระเตรียมมาอย่างดี เพื่อเป็นการส่งมอบความสุขแก่กันและกัน ในช่วงบ่ายได้มีกิจกรรมเกมการละเล่นต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมจับฉลากรางวัล โดยคุณพ่อ บราเดอร์ ซิสเตอร์และพี่เลี้ยงรุ่นต่าง ๆ เด็ก ๆ และเยาวชนทุกคน ต่างสนุกสนาน มีความสุข และดีใจกับการได้รับรางวัลและการร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาสในครั้งนี้ ขอให้พระพรแห่งความสุข ความยินดีของการบังเกิดมาขององค์พระเยซูเจ้า ได้สถิตอยู่กับบรรดาเยาวชนตลอดไป …more photos…

Space_For_The_Young
20171022_nation youth together (20)
ร่วมชุมนุมเยาวชนผู้นำระดับชาติ ครั้งที่ 34

ซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ ธมอ. ผู้รับผิดชอบฝ่ายอภิบาลระดับแขวง ในนามของตัวแทนองค์กรนักบวชหญิงได้นำเยาวชนจำนวน 18 คน ของโรงเรียนในเครือ ธมอ. ไปร่วมค่ายเยาวชนผู้นำระดับชาติครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 18-22 ตุลาคม 2017ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี พร้อมด้วยซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค และซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 295 คนจากทุกสังฆมณฑล และองค์กรต่าง ๆ ในหัวข้อ“รับใช้ด้วยใจยินดี” (Joy of the servant of God) โดยมีพระวาจานำคือ “พระผู้ทรงสรรพานุภาพ ทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่สำหรับข้าพเจ้า พระนามของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์” (ลก.1:49) ในบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดี และการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด ด้วยการจัดตารางค่ายเต็มคุณภาพและการดูแลเอาใจใส่อย่างดีจากทีมงาน ซึ่งปีนี้สังฆมณฑลราชบุรีเป็นเจ้าภาพ พร้อมกับการเฉลิมฉลอง 40 ปี งานเยาวชนคาทอลิกไทย เยาวชนทุกคนได้ร่วมค่ายอย่างสนุกสนานในทุก ๆ กิจกรรม ได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่พร้อมนำไปแบ่งปันด้วยจิตตารมณ์แห่งการรับใช้ด้วยใจยินดีอย่างแท้จริง นอกจากความประทับใจและสิ่งดีๆที่ได้รับ ก็ไม่ลืมที่จะขอบคุณผู้จัดค่าย และคณะผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสเข้าร่วมงานที่มีคุณค่าในครั้งนี้ และในปีหน้าจะจัดที่สังฆมณฑลจันทบุรี […]

Space_For_The_Young
2017_oratory_001 (27)
“เราคือครอบครัว ทุกบ้านเป็นโรงเรียนแห่งชีวิตและความรัก”

ศูนย์เยาวชนดอน บอสโก สามพราน ได้เปิดศูนย์เยาวชนอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2017 โดยมีผู้ฝึกหัดของซิสเตอร์คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ จำนวน 5 คน ร่วมด้วยโนวิส และบราเดอร์ซาเลเซียนจำนวน 7 คน มีคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตธันยศรัย เป็นผู้อำนวยการศูนย์ และซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม ตัวแทนจากหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ร่วมการจัดกิจกรรมศูนย์เยาวชน นับเป็นเวลาถึงสี่เดือนแล้ว ที่กิจกรรมศูนย์เยาวชนได้ดำเนินมาเรื่อย ๆ อย่างมีชีวิตชีวา จำนวนสมาชิกประจำอยู่ที่ 50 คน แม้นจะเป็นจำนวนไม่มาก ทว่าทุกอย่าง ทุกกิจกรรม ทุกเรื่องราว ได้จัดเตรียมอย่างดี ทั้งการแบ่งจัดกลุ่มเด็กเป็นรุ่นต่าง ๆ จำนวน 7 กลุ่มด้วยกัน คือ รุ่นจิ๋ว รุ่นชายเล็ก รุ่นชายกลาง รุ่นชายใหญ่ รุ่นหญิงเล็ก รุ่นหญิงกลาง และรุ่นหญิงใหญ่ พร้อมด้วยการให้โอวาทเช้าและบ่ายก่อนเลิกศูนย์ การเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมอบรมตามกลุ่มย่อย การจัดเฉลิมฉลองวันสำคัญต่าง ๆ การจัดบอร์ดที่สอดคล้องกับหัวข้อการอบรมประจำเดือน ซึ่งยึดแนวตามคำขวัญของคุณพ่ออัคราธิการซาเลเซียนที่ว่า […]

Space_For_The_Young
20170906_MU_Media Week
“ลูกแม่มารีย์…รู้เท่าทันสื่อ”

ระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดให้มีโครงการ “ลูกแม่มารีย์…รู้เท่าทันสื่อ” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงอิทธิพลของสื่อที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และการดำเนินชีวิต สามารถวิเคราะห์อิทธิพลของสื่อที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมสุขภาพได้ และส่งเสริมให้นักเรียน มีทักษะกระบวนการการผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสม โดยมีนายจำรัส ตั้งตระกูลธรรม นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองไรขิง เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยคณะวิทยากร ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารสาธารณะ จากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล คุณจอมภูมิพงศ์ ดิฏฐโชติ ผู้จัดรายการวิทยุ ครอบครัวข่าว FM 106 MHz และคุณปราณี สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการผลิตสปอตวิทยุและการเป็นก็อปปี้ไรท์เตอร์ สังกัดสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz นอกจากนี้ ซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม และคุณครูวิรมณ บัวแดง ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์สื่อ สังเคราะห์สื๋อ และผลิตสื่อโฆษณาอย่างง่าย ในรูปแบบของการจัดฐาน…เท่าทันสื่อ… ซึ่งผลที่ได้รับจะขยายผลไปสู่การประกวดการผลิตสื่อประเภทการวาดภาพระบายสี รีวิวประกอบเพลง […]

Space_For_The_Young
20170825_ssyv meeting (1) (Large)
ชุมนุมเยาวชนอาสาสมัคร SSYV 2017

ฝ่ายอภิบาลได้จัดการชุมนุมเยาวชนอาสาสมัคร SSYV 2017 ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2017 ที่บ้านสเตลลา มารีส ชะอำ ในหัวข้อ “รัก รับใช้ ด้วยใจยินดี” ซึ่งมีเยาวชนอาสาสมัครจาก 4 โรงเรียน คือ ธิดานุเคราะห์ มารีย์อุปถัมภ์ นารีวุฒิ และเซนต์แมรี่ เข้าร่วมจำนวน 62 คน พร้อมกับครูและพี่ ๆ VIDES 10 คน ซิสเตอร์ 5 คน ในบรรยากาศเป็นกันเอง เต็มด้วยความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ความเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม และจิตตารมณ์อาสาสมัครที่มีคำสอนและพระพรพิเศษซาเลเซียนเป็นพื้นฐาน โดยมีเนื้อหาการอบรม ดังนี้ 1) รู้จัก รักชีวิตตนเอง และเรียนรู้การใช้ชีวิตเพื่อผู้อื่น 2) สิทธิมนุษยชน และความรับผิดชอบต่อสังคม 3)สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส วันเยาวชนโลกครั้งที่ 32 และกิจกรรมส่งเสริมการไตร่ตรองทั้งในระดับส่วนตัว และกลุ่ม ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมชุมนุมได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดีในการเป็นเยาวชนอาสาในยุคปัจจุบัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม […]

Space_For_The_Young
0000
เยาวชน โรงเรียนในเครือ ธมอ. จับมือสร้างสื่อฯ…

ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2560 ฝ่ายสื่อสารมวลชนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อด้วยโปรแกรมและแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ แก่บุคลากรครู นักเรียน และซิสเตอร์ของโรงเรียนในเครือที่มีความสามารถ ความถนัด ความชอบและมีความรู้พื้นฐานในการผลิตสื่อต่าง ๆ ที่ตอบสนองต่อยุคสมัย เพื่อเป็นสื่อในการเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม ตามแนวทางอุดมการณ์ประจำปีที่ว่า “เพาะรักเป็นพลังสร้างสัมพันธ์แห่งครอบครัว” ณ บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 60 คน โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ เป็นประธานในพิธีเปิด โอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดีเจ ครอบครัวข่าว คุณจอมภูมิพงศ์ ดิฏฐโชติ รองผู้จัดการสถานีวิทยุ 106 ครอบครัวข่าว(รักษาการ) ได้มาให้ความรู้ด้านเทคนิคการเขียนข่าวและบทความ และเทคนิคการเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุได้อย่างน่าสนใจ และคุณยุธยา สุภาสืบ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่ายและการวางโครงสร้างองค์กร ได้มาแนะนำและให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Google Applications ต่าง ๆ ซึ่งเอื้อต่อการใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา นอกจากนี้คณะครูของโรงเรียนในเครือ ธมอ. ได้มาร่วมเป็นวิทยากรให้การอบรมในฐานต่าง ๆ […]

Space_For_The_Young
IMG_8814
เพาะรัก…พลังแห่งเมล็ดพันธุ์ที่งดงาม

ระหว่างวันที่ 14-17 มกราคม 2017 ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการชุมนุมผู้นำเยาวชนซาเลเซียนไทย (STAR 2017) ประจำปี ที่บ้านธารพระพร สามพราน ในหัวข้อ “เพาะรัก…พลังแห่งเมล็ดพันธุ์ที่งดงาม” โดยมีซิสเตอร์ ครู และเยาวชนสถาบันในเครือ ธมอ. เข้าร่วมชุมนุมประมาณ 135 คน โอกาสนี้ซิสเตอร์มารีอา ตอวิเชียร อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวให้ข้อคิด โดยเน้นถึงท่าทีของการปฏิบัติความรักต่อบุคคลรอบข้าง กิจกรรม STAR ในปีนี้ ได้มีการเน้นถึงศักยภาพของบรรดาผู้เข้าร่วม ซึ่งเปรียบได้กับความดีงาม คุณธรรม ความสามารถ พรสวรรค์ด้านต่างๆ ที่แต่ละคนมี อันเป็นเมล็ดพันธุ์ที่งดงาม ที่จะต้องได้รับการพัฒนาให้เติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกช่วงตอนของชีวิต ได้มีวิทยากรมาแบ่งปันให้การอบรมเกี่ยวกับ “พระสมณสาส์นเตือนใจ Amoris laetitia : ความรักในครอบครัว” โดยคุณพ่อปราโมทย์ นิลเพชร ด้านการใช้และบริโภคสื่อเชิงสร้างสรรค์ โดยซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค และ ซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม เป็นวิทยากร นอกจากนี้ คุณศิวลักษณ์ เวชโช เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมการค้นพบ […]

Space_For_The_Young
120
“รัก รับใช้ ด้วยใจยินดี”…SSYV-VIDES Thai

ฝ่ายอภิบาลเยาวชนระดับแขวง คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้จัดการอบรมประจำปีของกลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร SSYV ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2016 ณ บ้านธิดารักษ์ จอมทอง ซึ่งมีสมาชิกจาก 4 สถาบันจาก โรงเรียนเซนต์เมรี่ ธิดานุเคราะห์ มารีย์อุปถัมภ์ และนารีวุฒิ พร้อมกับคณะครู ตัวแทนกลุ่ม VIDES พยาบาลอาสา และคณะซิสเตอร์ รวม 72 คน ในวันแรกได้รับการอบรมในหัวข้อ “จงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเอง” นำทีมวิทยากรโดยซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค พร้อมกับตัวแทนกลุ่มVIDES และการอบรมจากบทเทศน์พระสันตะปาปาฟรังซิสในงานชุมนุมเยาวชนโลกที่โปแลนด์ โดยคุณพ่อนพดล ยอแซฟ และยังได้รับการอบรมด้านการจัดกิจกรรมสันทนาการจากคุณครูวิชชุดา แจ่มจันทร์ผู้เชี่ยวชาญอีกด้วย หลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมรับการอบรมทุกคนได้เดินทางไปทำประสบการณ์ธรรมทูตด้วยการสัมผัสชีวิตชาวบ้าน ที่วัดนักบุญเปาโล หมู่บ้านห้วยตอง และที่วัดนักบุญเปโตร หมู่บ้านป่ากล้วย เยาวชนอาสาได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆ เรียนรู้วิถีชีวิตที่พอเพียง และบรรยากาศที่อบอุ่นของครอบครัวใหญ่ ชาวบ้านให้การต้อนรับอย่างดี โดยมีคุณพ่อโชคดี ดำรงอนุรักษ์คุณพ่อเจ้าอาวาส และคุณพ่อธินากร ดำรงอุษาศีล ประสานงาน และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ หลังจากการพักในหมู่บ้านเป็นเวลา 2 […]

Space_For_The_Young
DSC00040
ค่ายกระแสเรียก มิตรมารีย์ 2016 …COME AND SEE !

ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2016 ณ บ้านสเตลลา มารีส ชะอำ ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้จัดค่ายกระแสเรียกมิตรมารีย์ 2016 ในหัวข้อ Come and See! ซึ่งมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นไป ได้มาร่วมค่ายเป็นจำนวน 95 คนจากสถาบันในเครือฯ และจากวัดต่าง ๆ  โดยมีพี่เลี้ยงและบรรดาซิสเตอร์ 17 คน ที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมที่หลากหลาย มีเนื้อหาสาระ เพื่อการพบปะกับพระเจ้า และเรียนรู้จักคณะซิสเตอร์มากขึ้น ผ่านทางการรู้จักนักบุญผู้ตั้งคณะ และกิจกรรมเกมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ซึ่งได้ดำเนินไปในบรรยากาศซาเลเซียน เรียบง่าย สนุกสนาน เป็นกันเอง เต็มด้วยมิตรภาพ และความยินดี เยาวชนที่มาร่วมค่ายได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม ได้มีเวลาในการภาวนา โดยเฉพาะในพิธีบูชาขอบพระคุณ มีคุณพ่อรณชัย มัทวพันธ์ เป็นประธานในพิธีทุกวัน พร้อมกันนี้ยังมีผู้ใหญ่ของคณะ คือ ซิสเตอร์มารีอา ตอวิเชียร อธิการิณีเจ้าคณะแขวงคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้อยู่เคียงข้างเราตลอดค่ายด้วย เมื่อจบค่ายแล้วเรายังมีความหวังว่าพระเจ้าจะทำให้เมล็ดพันธุ์แห่งกระแสเรียกนี้ได้เติบโตขึ้นทุก ๆ วัน ในใจของบรรดาเยาวชนทุกคน […]

Space_For_The_Young
01
SSYV-MU จัดกิจกรรมทำดีเพื่อแม่ .

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ซิสเตอ์สายสมร ศิริรัตนากูล ซิสเตอร์ผกามาศ มาสอน แลคุณครูอาสาสมัครจำนวนหนึ่ง ได้นำนักเรียนอาสาสมัคร SSYV โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน จำนวน 28 คน ไปจัดกิจกรรมทำดีเพื่อแม่ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในด้านการเป็นผู้นำ ให้รู้จักเสียสละและมีจิตสาธารณะ ณ สำนักแม่ชีไทยทับโพธิ์ทอง จังหวัดราชบุรี Read More >>>