Author: support

FMA_News_1
DSCF7031 (Large)
ท่านคือ…พระพรของพระเจ้า…

ระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2019 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ ผู้ซึ่งเป็นตัวแทนของพระมารดามารีย์ ได้มาเยี่ยมหมู่คณะจอมทอง เชียงใหม่อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นดังช่วงเวลาแห่งพระพรและความรัก ที่ท่านได้นำมาสู่หมู่คณะของเรา โอกาสนี้ท่านพร้อมด้วยสมาชิกของหมู่คณะไปเยี่ยมครอบครัวของเยาวชนธิดารักษ์ที่อยู่บ้านใกล้ ๆ และพบปะกับกลุ่มต่าง ๆ เป็นโอกาสแห่งการสร้างกำลังใจแก่แต่ละคนที่จะสามารถช่วยให้ก้าวเดินต่อไปด้วยความเข้มแข็งพร้อมกับร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในการเสริมสร้างหมู่คณะให้มีความรัก สันติ และมีใจรู้คุณต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอ…more photos…

FMA_News
IMG_6370 (Large)
“เรา…รักพระสันตะปาปาฟรังซิส”

ระหว่างวันที่ 11-20 พฤศจิกายน 2019 คณะซิสเตอร์ คณะครู นักเรียนทุกระดับชั้น และพนักงานโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม เตรียมต้อนรับองค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสซึ่งจะเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2019 ตามที่สำนักข่าวต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศได้ประชาสัมพันธ์และติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด ด้วยการร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในด้านจิตใจและกิจกรรมภายนอก มีการเขียนข้อตั้งใจที่จะทำดี ตลอดระยะเวลาของการรอคอยการเสด็จมาของพระองค์ท่าน ซึ่งทุกวันจะมีนักบุญยอห์น บอสโก ที่เชิญชวนให้เยาวชนทุกคนรักและศรัทธาในพระสันตะปาปา ผู้เป็นตัวแทนขององค์พระคริสตเจ้าในโลกนี้……..more photos….  

FMA_News_1
3 (Large)
อธิการิณีเจ้าคณะฯ …เยี่ยมเยียนวิสุทธิวงศ์

ระหว่างวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2562 คณะซิสเตอร์ คณะครู นักเรียน โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ บ้านดุง ยินดีต้อนรับมาเดอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้เดินทางมาเยี่ยมอย่างเป็นทางการ ท่านได้พบปะกับทุกกลุ่ม ได้เยี่ยมชมสถานที่ ให้คำแนะนำ ให้กำลังใจ และแนวทางในการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันเพื่อสามารถเป็นผู้ที่สร้างสังคมแห่งความสุขยินดี การมาเยี่ยมของผู้ใหญ่เป็นดังพระพรแก่เราทุกคน พวกเราชาววิสุทธิวงศ์ขอเป็นกำลังใจในภารกิจต่าง ๆ ของท่านเช่นกันค่ะ.…more photos….

FMA_News_1
DSCF6795 (Large)
BIBLE GAME

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2019 เยาวชนธิดารักษ์ บ้านจอมทอง เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม BIBLE GAME โดยมีบาดหลวงสิริชัย บุหงาสวรรค์ เป็นประธานในงาน ณ บ้านธิดารักษ์ จอมทอง มีรูปแบบการจัดกิจกรรมฐานต่าง ๆ ที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมเพิ่นพูนความรู้และเข้าใจถึงความรักของพระเจ้าผ่านทางพระคัมภีร์ นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันตอบคำถามพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น บทที่ 8 Bible Game จึงเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้และความสนุกสนานกับเด็ก ๆ ทุกคน….more photos…

FMA_News
st.Mary_gratitude (39) (Large)
Thanks….melodies of Love

โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี จัดกิจกรรมวันกตัญญู Thanks….melodies of Love เส้นเสียงสำเนียงแห่งรักร้อยเรียงประสานกตัญญู แด่คณะซิสเตอร์ บุพการี คุณครู และผู้มีพระคุณ ตั้งแต่วันที่ 7 – 10 พฤศจิกายน 2562 เป็นขนบประเพณีดีงามแสดงออกถึงจิตใจที่รักและกตัญญู สืบทอดต่อเนื่องในโรงเรียนและสถาบันในเครือซาเลเซียนทั่วโลกมากว่า 200 ปี แต่ละกลุ่ม ได้เตรียมตัวเตรียมจิตใจด้วยกิจกรรม และพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อสำนึกในพระคุณของผู้มีพระคุณสู่งานวันนี้ด้วยความอบอุ่นในบรรยากาศครอบครัว… more photos….

FMA_News_1
IMG_6165 (Large)
ร่วมกันสรรเสริญพระมารดามารีย์…

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2019 โอกาสเดือนแห่งสายประคำ หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์และหมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน พร้อมด้วยนักเรียนจากศูนย์ตาบอดหญิง สาพราน พนักงานและสัตบุรุษในเขตวัดพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ สามพราน จำนวนประมาณ 80 คนได้ร่วมกันสรรเสริญพระมารดามารีย์ ที่วัดน้อยบ้านมารีย์อุปถัมภ์ ในบรรยากาศที่สงบและศรัทธาต่อพระมารดามารีย์ โดยร่วมใจกันภาวนาเป็นพิเศษสำหรับการแพร่ธรรมใน 5 ทวีป จะได้เกิดผลดี สำหรับสันติภาพในโลก และความต้องการส่วนตัวของแต่ละคน ในแต่ละข้อรำพึงมีผู้แทนจากกลุ่มต่าง ๆ นำเทียนไปวางที่แท่นแม่พระ หลังจากการภาวนาแล้ว คุณพ่อเจ้าอาวาส คุณพ่อชัชวาล ศุภลักษณ์ ได้อวยพรแม่พระองค์อุปถัมภ์ หลังจากนั้นผู้ร่วมภาวนาแต่ละคนได้นำหัวใจเล็ก ๆ ไปวางไว้ที่พระรูปของพระมารดา เป็นเครื่องหมายของการมอบฝากตัวและความต้องการต่างๆ ไว้ กับพระนาง ….more photos….

Close Up
IMG_5939 (Large)
สมัชชาแขวง ธมอ. ไทย

ระหว่างวันที่ 17-22 ตุลาคม 2019 ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ แห่งประเทศไทย จัดการประชุมสมัชชาแขวงขึ้น ที่บ้านธารพระพร สามพราน ตามหัวข้อและแนวทางการไตร่ตรองจากศูนย์กลางของคณะที่ว่า “เขาบอกให้ท่านทำอะไร ก็จงทำเถิด” (ยน 2, 5) – “หมู่คณะผู้ก่อให้เกิดชีวิตในใจกลางสังคมร่วมสมัย” มีสมาชิกเข้าร่วมโดยตำแหน่ง สมาชิกผู้รับเลือกตามระเบียบของสมัชชา และสมาชิกผู้รับเชิญ รวมจำนวน 35 คน โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ เป็นประธานในการประชุม ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล เป็นผู้อำนวยการสมัชชา ซิสเตอร์ศิริรัตน์ อนุวัมฒ์ประกิจ และซิสเตอร์ฉวีวรรณ เกษทองมา เป็นเลขานุการ ซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ และซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร เป็นผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งได้รับเลือกจากที่ประชุม รวมถึงผู้แปลภาษา ซึ่งได้แก่ ซิเตอร์อานาโรซา ซีโวริ ซิสเตอร์แอลด้า บารัตติโน ซิสเตอร์มาลัย วิสิทธิ์ศิลป์ และซิสเตอร์ระพีพรรณ เจริญรัตน์ วันแรก ได้มีพิธีเปิดการประชุมด้วยการขอพรจากพระเจ้าผ่านทางพิธีบูชาขอบพระคุณ มีคุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ […]

Close Up
IMG_5997 (Large)
ขอบคุณท่าน…ด้วยใจรู้คุณ…

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2019 ที่บ้านธารพระพร สามพราน โอกาสวันแพร่ธรรมสากล สมาชิกสมัชชาแขวงคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนร่วมกันแสดงความรักความรู้คุณต่อบรรดาซิสเตอร์ธรรมทูตที่ได้อุทิศตนอย่างสุดกำลังเพื่อบรรดาสมาชิกและเยาวชนในแขวงไทย โดยโอกาสนี้ตัวแทนได้กล่าวขอบคุณบรรดาซิสเตอร์ธรรมทูตทั้งในปัจจุบันและอดีต ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้มอบดอกไม้แด่ซิสเตอร์ธรรมทูตที่เข้าร่วมสมัชชาแขวง ได้แก่ซิสเตอร์อเดไลเด ซูแปร์ติโน ซิสเตอร์อานาโรซา ซีโวรี ซิสเตอร์มาร์การีตา เปเรซ ซิสเตอร์อันนา กราสซี และซิสเตอร์แอลดา บารัตติโน และทุกคน ร่วมกันขับร้องบทเพลง “แสงทองส่องโลก” ด้วยความขอบคุณแด่ซิสเตอร์ธรรมทูตแต่ละท่าน และส่งคำขอบคุณไปยังบรรดาซิสเตอร์ธรรมทูตที่อยู่ในหมู่คณะต่าง ๆ ของแขวง รวมถึงทั้งบรรดาธรรมทูตผู้ล่วงลับ “เพราะจากท่าน…สมาชิกแขวงไทยได้เรียนรู้ พัฒนา และเติบโต…จนวันนี้” …ขอบคุณท่านด้วยใจรู้คุณ… https://flic.kr/s/aHsmHQjaaP

Close Up
IMG_5586 (Large)
“ศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษยชน…”

วันที่ 16 ตุลาคม 2019 สมาชิกแขวงไทย ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จำนวน 40 คน ร่วมรับฟังการบรรยายเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “ศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษยชน” โดย Sr.Maria Grazia Caputo, fma ที่บ้านธารพระพร สามพราน ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้เกริ่นนำให้เห็นความสำคัญของการเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษยชน เพราะหากเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้ว จะทำให้การดำเนินชีวิตของเราเปลี่ยนในทางที่ดี เราจะกลับเป็นเครื่องหมายแห่งความรักของพระเจ้าให้กับทุกคน โดย Sr.Maria ได้ถ่ายทอดความหมายและความสำคัญของศักดิ์ศรีสิทธิมนุษยชนในช่วงแรก และได้สมาชิกผู้เข้ารับฟังการบรรยายถ่ายทอดได้เข้ากลุ่มย่อย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม มีคำถามนำดังนี้ เมื่อเราแต่ละคนมีความสำนึกและมีความเข้าใจที่ว่า เรามนุษย์ทุกคนต่างเป็นบุตรและเป็นฉายาลักษณ์ของพระเจ้า เราจึงควรดำเนินชีวิตและมีท่าทีอย่างไรต่อบุคคลที่อยู่เคียงข้างเรา โดยแต่ละกลุ่มมีกลุ่มเป้าหมายในการตอบคำถามคือ หมู่คณะสมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ เยาวชน และผู้ร่วมงานในทุกระดับ ทั้งนี้เราเชื่อว่า หากเราทุกคนตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้แล้ว เราจะสามารถเสริมเติมคุณค่าและศักดิ์ศรีให้แก่กันและกัน ให้ทุกคนได้ค้นพบแผนการของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขาได้อย่างแท้จริง….more photos…

FMA_News
s1 (5) (Large)
ทัศนศึกษา

ซิสเตอร์อานาโรซา ซิโวรี ซิสเตอร์จันทร์เพ็ญ กิ่งแก้วเพชร และครู 1 ท่าน จากโรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 2 รวมจำนวน 33 คน ไปทัศนศึกษาประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 13 – 16 ตุลาคม 2562 โดยกิจกรรมเป็นดังนี้ ช่วงเช้าจะเป็นกิจกรรมการเรียนรู้และการใช้ภาษาอังกฤษ ช่วงบ่ายเป็นการเรียนรู้ วิถีชีวิต วัฒนธรรม สภาพสังคม และสถานที่สำคัญต่าง ๆ ของประเทศ เป็นช่วงเวลาที่นักเรียนได้ทำประสบการณ์จริง ในการใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศ เพิ่มพูนทักษะชีวิต การสังเกต การมีไหวพริบ การตรงต่อเวลา และความมีวินัยในตนเอง ทำให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานในเวลาเดียวกัน…more photos…