Author: support

Close Up
IMG_5469 (Large)
สมาพันธ์ระดับเอเชียตะวันออก(CIAO) ประชุมพบปะ

ระหว่างวันที่ 22-23 ตุลาคม 2559 มาเดอร์อีวอง แรงกว๊อท อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้เป็นประธานในการประชุมของสมาชิก ธมอ. ระดับเอเชียตะวันออก (CIAO-East Asian Interprovincial Conference) จำนวน 10 ประเทศ ที่บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม โดยมีอธิการิณีเจ้าคณะแขวงและผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวน 18 คน โอกาสนี้ได้มีการแบ่งปันภารกิจด้านการอบรม อภิบาลและการประกาศข่าวดี ในปีแห่งเมตตาธรรม และพระสมณสาส์นขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า (Laudato Si’)รวมทั้งภารกิจอื่น ๆ นอกจากนี้ยังได้มีการเลือกประธานสมาพันธ์คนใหม่แทน Sr.Choi Joo Yong Silvia ซึ่งครบวาระ ได้แก่ Sr.Alma Castagna  see more…  

FMA_News
IMG_3203 (Large)
รวมใจถวายความอาลัยแด่ “พ่อหลวง”

เมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม 2559 คณะซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้ร่วมรวมใจถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ่อหลวงของแผ่นดิน ซึ่งบรรยกาศเต็มไปด้วยความสงบ อันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและการสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านที่ได้ทรงกระทำในผืนแผ่นดินไทยอย่างมากมาย  see more…

FMA_News
20161022_074534(0) (Large)
ศิษย์เก่า ธ.น.ร่วมระลึกถึงซิสเตอร์ผู้ตาย

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 ศิษย์เก่าโรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ประมาณ 20 คน ได้มาร่วมกันเพื่อระลึกถึงบรรดาซิสเตอร์ผู้ล่วงลับ ที่เคยทำงานอยู่ในโรงเรียนธิดานุเคราะห์แห่งนี้ ด้วยการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ทุกคนต่างร่วมใจกันภาวนาอุทิศแด่บรรดาซิสเตอร์ผู้ล่วงลับด้วยความศรัทธาและมีส่วนร่วมในการขับร้องเพลงต่าง ๆ ในพิธีด้วยเสียงอันดัง หลังจากพิธีบูชาขอบพระคุณแล้ว คณะซิสเตอร์และศิษย์เก่าได้ร่วมกันถ่ายภาพที่ระลึก และใช้โอกาสนี้ในการพบปะกันพูดคุย และแบ่งปัน ในบรรยกาศแบบครอบครัว see more…

FMA_News
DSC06836 (Large)
ร่วมชุมนุมยุวธรรมทูตเขตภาคใต้

กลุ่มนักเรียนคาทอลิก โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จำนวน 9 คน พร้อมด้วยซิสเตอร์อมรินทร์ ฤทัยคงถาวรและซิสเตอร์วิไลพร เต็มอรุณรุ้ง จิตตาภิบาล ได้เข้าร่วมชุมนุม ค่ายยุวธรรมทูต ในหัวข้อ “รักเมตตาดังพระบิดาเจ้า”ที่จัดขึ้นที่โรงเรียนนิรมล ชุมพร ระหว่างวันที่ 3-6 ตุลาคม 2559 ซึ่งการเข้าค่ายในครั้งนี้มีจำนวนนักเรียนทางเขตภาดใต้ ได้เข้าร่วมทั้งหมด 202 คน รวมทั้งพระสงฆ์ และคณะนักบวชชายหญิง คณะต่าง ๆ รวม 292 คน โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมเด็ก ๆ ให้มีความศรัทธา มีทัศนคติที่กว้างไกล ทั้งตระหนักถึงการเป็นธรรมทูตในการช่วยเหลือคนยากจน ในรูปแบบต่าง ๆ ร่วมมือกันในงานธรรมทูตกับพระศาสนจักร และส่งเสริมให้เกิดกระแสเรียกพระสงฆ์นักบวชในพระศาสนจักรให้มีมากขึ้น  see more…

Close Up
IMG_5287 (Large)
Thank You Mother Yvonne…

เมื่อเย็นวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ที่บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม หลังจากเจ็ดวันของการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจประจำปีของอธิการิณีเจ้าคณะแขวงระดับเอเชีย-โอเชอาเนีย ในบรรยากาศของการภาวนาที่จริงจังทั้งระดับส่วนตัวและส่วนรวมแล้ว บรรดาอธิการิณีเจ้าคณะแขวงได้ร่วมกันขอบคุณมาเดอร์อีวอง แรงกว๊อท อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ผู้เทศน์โอกาสเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจในครั้งนี้ ผ่านทางละครสั้นสรุปคำเทศน์และการแบ่งปันของท่าน รวมทั้งของขวัญที่ระลึก คลิปวีดีโอและบทเพลงอันเปี่ยมด้วยความหมาย ที่ทุกคนต่างขับร้องด้วยความตั้งใจ เพื่อแสดงออกถึงความรัก ความรู้คุณต่อมาเดอร์อีวอง ในความรัก หวังดี และการอุทิศตนของท่านอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย https://www.flickr.com/gp/143165395@N06/M6x3xC

Close Up
IMG_4930 (Large)
“จงเป็นเพื่อนร่วมทางเปี่ยมความเมตตา ….

ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ระดับเอเชีย-โอเชอาเนีย จำนวน 10 ประเทศ 17 แขวง ได้เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจประจำปี ระหว่างวันที่ 12-19 ตุลาคม 2016 ที่บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม โดยมีมาเดอร์อีวอง แรงกว๊อท อัครธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ เป็นผู้เทศน์และแบ่งปันข้อคิด ในหัวข้อ “จงเป็นเพื่อนร่วมทางเปี่ยมความเมตตา เพื่อจะได้เป็นธรรมทูตแห่งความหวังและความยินดี” ซึ่งพิธีกรรมในวันแรกของการเข้าเงียบ ได้เชื้อเชิญให้ทุกคนตอกย้ำถึงพระเมตตาของพระเจ้าที่ได้ไขแสดงยังมนุษย์ พร้อมทั้งเปิดใจรับองค์พระจิตเจ้า ดังแท่งเทียนที่จุดลุกสว่างอยู่  read more…

FMA_News
5W7A6356 (Large)
Welcome Mother dear…

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2016 มาเดอร์อีวอง แรงกว๊อท ได้เดินทางมาถึงประเทศไทย เพื่อเป็นผู้เทศน์ให้ข้อคิดโอกาสการเข้าเงียบประจำปีของอธิการิณีเจ้าคณะแขวงในภาคพื้นเอเชียและโอเชียอาโน โดยมีตัวแทนสมาชิก ธมอ. ผู้ฝึกหัด เยาวชน และครู จากหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน และหมู่คณะมารีย์นิรมลทิน สามพราน รอให้การตัอนรับอย่างอบอุ่นและเปี่ยมด้วยความยินดี ที่มาเดอร์ได้มาอยู่ท่ามกลางเราชาวไทยอีกครั้งหนึ่ง อันเป็นดังช่วงเวลาแห่งพระพร โอกาสนี้ได้มีตัวแทนกล่าวต้อนรับ ซิสเตอร์มารีอา ตอวิเชียร อธิการิณีเจ้าคณะแขวงไทย ได้มอบช่อดอกไม้สวยงามแด่ท่าน และทุกคนได้ร่วมกันขับร้องเพลงต้อนรับ “We well come…we welcome you today… God bless you all the way” ในบรรยากาศแห่งความสุขและความยินดี  read more…

FMA_News
5W7A6217 (Large)
“ครูซาเลเซียนกับปีพระเมตตา”

โอกาสปีแห่งเมตตาธรรม ฝ่ายอภิบาลด้านงานคำสอน คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ แห่งประเทศไทย ได้จัดฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิกในเครือฯ ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2016 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 114 คน โอกาสนี้ในวันที่ 7 ตุลาคมคุณพ่อบรรจง สันติสุขนิรันดร์ ได้เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ “ครูซาเลเซียนกับปีพระเมตตา” และในช่วงบ่าย ได้มีวจนพิธีกรรมศีลแห่งการคืนดี เป็นดังโอกาสที่เอื้อให้คณะครูได้รับศีลอภัยบาป จากนั้นได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณอย่างดีในวันฉลองราชินีแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ โดยมีคุณพ่อนพดล ยอแซฟ ซดบ. เป็นประธาน เช้าวันที่ 8 ตุลาคม ด้วยความเชื่อของผู้จาริกแสวงบุญทุกคน แม้ท้องฟ้าจะดูหม่นหมองไร้แสงอาทิตย์ แต่ก็เป็นวันที่ฝนไม่ตก และแดดไม่แรงเหมาะกับการจาริกแสวงบุญมาก นี่เป็นพระพรจากพระมารดามารีย์โดยแท้จริง การจาริกแสวงบุญเริ่มต้นที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน โดยมีทีมวิทยากรคือ คุณพ่อพิเชฐ แสงเทียน, เอส.เจ. อาจารย์ประจำวิทยาลัยแสงธรรม ได้แบ่งปันมุมมองด้านพระสมณสาส์น Laudato Si’ – มุมมองด้านสมณสาส์นเตือนใจ “ความชื่นชมยินดีแห่งความรัก”“Amoris Laetitia” (Joy of Love) และอาจารย์พุฒิพงศ์ พุฒตาลศรี อาจารย์สอนประวัติศาสตร์ ประจำวิทยาลัยแสงธรรม […]

FMA_News
IMG_4814 (Large)
ค่ายเนตรนารี…สร้างเสริมชีวิต

ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2559 ซิสเตอร์ผกามาศ มาสอน พร้อมด้วย ตัวแทนครู ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 -6 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน จำนวน 213 คน เข้าค่ายเนตรนารี ณ ค่ายปิยมงคลแคมป์ ราชบุรี โอกาสนี้เนตรนารีได้มีโอกาสฝึกระเบียบแถว ชีวิตของการอยู่ร่วมกันแบบกลุ่ม การผูกเงื่อน การผจญภัยฐานมากกว่า 20 ฐาน กิจกรรมรอบกองไฟ และกิจกรรมเดินทางไกลที่ท้าทายความเข้มแข็งของเนตรนารีถึง แม้หนทางจะลำบากไปด้วยโคลนละอองฝนและแสงแดด แต่พวกเขาทุกคนสามารถก้าวสู่ที่หมายและบรรลุถึงความสำเร็จ read more…

FMA_News
IMG_4455 (Large)
ม.อ….เฉลิมฉลองวันแห่งการขอบคุณ

หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดเฉลิมฉลองวันแห่งการขอบคุณประจำปีขึ้น ในวันที่ 16 กันยายน 2016 ซึ่งการฉลองแบ่งออกเป็นระดับหมู่คณะและระดับโรงเรียน ในหัวข้อ “ONE HEART” และ “With devoted love and gracious heart” เพื่อให้โอกาสพิเศษนี้เป็นโอกาสที่ชัดเจนที่สมาชิก คณะครู นักเรียน ศิษย์เก่า ตัวแทนสมาคมผู้ปกครอง พนักงาน นักเรียนศูนย์ตาบอดหญิง และบุคลากรทุกระดับสามารถแสดงความรักรู้คุณต่อซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์ อธิการิณี ผู้แทนของพระองค์ ด้วยการแสดงชุดต่าง ๆ การกล่าวสุนทรพจน์ การมอบของขวัญ และการกล่าวคำขอบคุณ ซึ่งการแสดงต่าง ๆ ในปีนี้ เป็นการแสดงที่สวยงาม มีความคิดสร้างสรรค์ และเปี่ยมไปด้วยข้อคิดต่าง ๆ มากมาย …การฉลองกตัญญูในปีนี้ เราทุกคนต่างหวังว่า จะทิ้งร่องรอยความทรงจำอันงดงามไปอีกนานเท่านาน …เพื่อคุณธรรมประการนี้จะค้ำจุนก้าวเดินในชีวิตจนบรรลุเป้าหมาย…ที่เราต่างมุ่งวาดหวัง… see more…