Author: support

Space_For_The_Young
IMG_1837 (Large)
“Youth Bible Camp”

ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. – 1 กรกฎาคม 2018 แผนกคริสตศาสนธรรม คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จัดชุมนุมนักเรียนคาทอลิกระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนในเครือ ธมอ. อบรม “พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาร์โก” ร่วมกับแผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ บ้านธารพระพร สามพราน มีนักเรียนและผู้ฝึกหัด จำนวน 183 คน ครู 4 คน และซิสเตอร์ 7 ท่าน รวมทั้งหมด 194 คน “ค่ายพระคัมภีร์ พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก” ได้รับเกียรติจากแผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นวิทยากร โดยมีอาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข คุณครู ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ ซิสเตอร์บังอร มธุรสสุวรรณ คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ คุณจันทรา จิระวัฒนกิจ และมาสเตอร์เอกพันธ์ พิทักษ์วงษ์ แผนกเยาวชนกรุงเทพฯ โอกาสนี้ คุณอภิญญา หัญญะเวช(พี่ธัญ) […]

FMA_News
IMG_1263
เทิดเกียรติองค์สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมเทิดเกียรติองค์สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน 2561 โดยมีซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งประกอบด้วย การทำวจนพิธีกรรม การแสดงจินตลีลา และการตอบคำถาม ตลอดจนรับฟังโอวาทจากประธานในพิธี กิจกรรมดังกล่าว นับเป็นกิจกรรมที่รวมใจนักเรียนทุกคนให้ร่วมกันสวดภาวนา และขับร้องบทเพลงด้วยความพร้อมเพรียง เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อองค์สมเด็จพระสันตะปาปา ดังคำสอนของนักบุญยอห์น บอสโก บิดาและอาจารย์ของเยาวชน …more photos…

Close Up
IMG_5268 (Large)
ประชุมพบปะผู้รับผิดชอบสื่อฯ โรงเรียนในเครือ ธมอ.

ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2018 ที่บ้านธารพระพร สามพราน ฝ่ายสื่อสารมวลชนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมพบปะผู้รับผิดชอบสื่อฯ โรงเรียนในเครือ ธมอ. ซึ่งเป็นการประชุมประจำปี โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะฯ เป็นประธาน มีซิสเตอร์ เยาวชนผู้สนใจ และคุณครูจากโรงเรียนในเครือ ธมอ. ประมาณ 25 คน เข้าร่วมประชุมพบปะในครั้งนี้ ทั้งนี้เนื้อหาในการแบ่งปันนั้นได้เน้นถึงกระบวนการการทำงานเป็นทีม ขอบข่ายของงานในฝ่ายสื่อสารมวลชน แผนงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่กำหนดและจัดขึ้นทั้งในระดับหมู่คณะและโรงเรียน รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการดำเนินงานฝ่ายสื่อสารฯ ได้อย่างราบรื่นและบรรลุเป้าหมาย ในวันที่ 16 มิถุนายน 2018 บาทหลวงอนุชา ไชยเดช เลขาธิการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยและประธานซิกนิสเอเชีย มาให้การอบรมตลอดช่วงเช้าในหัวข้อ “เยาวชน…กับสื่อฯ” โดยมีเนื้อหาหลักอยู่ที่สาสน์วันสื่อมวลชนครั้งที่ 52 “ความจริงจะทำให้ท่านเป็นอิสระ ข่าวเท็จและการสื่อข่าวเพื่อสันติภาพ” เอกสารการประชุมสมัชชาซีน็อดพระสังฆราชสมัยสามัญครั้งที่ 15 “เยาวชน ความเชื่อ และการไตร่ตรองกระแสเรียก” ข้อที่เกี่ยวกับ “เยาวชนกับสื่อ” กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย คริสตศักราช […]

Space_For_The_Young
DSC00231 (Large)
ก้าวเดินใหม่…

เมื่อบ่ายวันที่ 15 มิถุนายน 2018 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ พร้อมด้วยซิสเตอร์กรรณาภรณ์ โสทน ซิสเตอร์มาลัย วิสิทธิ์ศิลป์ และเยาวชนผู้สนใจด้านกระแสเรียกจำนวน 4 คน เดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อส่งนางสาวนิตยาภรณ์ เส็งเจริญ อัสปีรันต์ เข้ารับการอบรมขั้นต้น ที่ประเทศฟิลิปินส์เป็นปีที่ 2 หลังจากกลับมาเยี่ยมครอบครัวระยะเวลาหนึ่ง และทางคณะผู้ใหญ่ได้ส่งนางสาวทิพาวรรณ เติมบรรยงกุล ผู้ฝึกหัด อีกคนหนึ่ง ร่วมเดินทางไปรับการอบรมปีแรกที่นั่นด้วย …big photo…

FMA_News_1
DSC_0663 (Large)
พี่น้องสานสัมพันธ์

วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ซิสเตอร์ผู้รับผิดชอบแผนกนักเรียนประจำและบ้านเลารา ร่วมกับนักเรียนประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรับน้องประจำปี โดยเริ่มด้วยซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค อธิการิณี กล่าวให้โอวาท และเริ่มกิจกรรมการรับน้องด้วยกิจกรรมฐานที่หลากหลาย ซึ่งกิจกรรมการรับน้องในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รู้จักปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข พัฒนาตนในการเป็นผู้นำและผู้ตาม ให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรม ทั้งยังเป็นโอกาสแห่งการปลูกฝังคุณธรรมความดีต่าง ๆ เฉพาะอย่างยิ่งการรู้จักเคารพ รักและให้เกียรติต่อกัน …more photos…

FMA_News
IMG-20180605-WA0027 (Large)
พิธีโปรดศีลกำลังแก่เยาวชนต่างชาติ

โอกาสสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราชสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และประธานสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีโปรดศีลกำลังแก่เด็กชาวอิตาเลียนจำนวน 6 คน ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ในกรุงเทพฯ ณ วัดน้อยแม่พระองค์อุปถัมภ์ แห่งสำนักคณะซิสเตอร์ซาเลเซียน บางรัก กรุงเทพฯ ซึ่งคุณพ่อคาร์โล เวลาร์โด สงฆ์ซาเลเซียนที่ทำงานอยู่ที่สถานทูตวาติกันประจำประเทศไทย เป็นผู้รับผิดชอบอภิบาลกลุ่มคริสตชนชาวอิตาเลียนในประเทศไทย พร้อมกับคณะซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ หรือซิสเตอร์ซาเลเซียน พระคาร์ดินัล เกรียงศักดิ์ ได้ประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณและเทศน์เตือนใจเป็นภาษาอิตาเลียนได้เป็นอย่างดี ให้พวกเขาเข้าใจถึงบทบาทของพระจิตเจ้า อาศัยพระคุณ 7 ประการที่ประทับอยู่ในแต่ละคน หมู่คณะซิสเตอร์และสัตบุรุษชาวอิตาเลียน ขอร่วมโมทนาคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณยิ่งใหญ่ที่ได้รับ และขอพระเจ้าทรงอวยพรภารกิจการเป็นชุมพาบาลของพระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ได้บังเกิดผล และขอให้ผู้รับศีลกำลังเหล่านี้ได้รักษาความเชื่อคริสตชนของตน เพื่อสามารถเป็นพยานแก่ผู้อื่นต่อไป…more photos…  

FMA_News_1
IMG_2463 (Large)
การจัดประสบการณ์เรียนรู้…

ด้วยสภาการศึกษาคาทอลิกฯ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ให้โรงเรียนเซนต์เมรี่เป็นศูนย์การอบรมโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย(3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย โดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัย ระหว่าง วันที่ 2-4 มิถุนายน 25561 การอบรมประกอบด้วยคณะซิสเตอร์คณะครูและผู้บริหารระดับปฐมวัยของโรงเรียนในเครือคาทอลิก มีผู้เข้าร่วมจำนวน 65 ท่าน ผู้รับการอบรมได้รับความรู้ด้านการจัดประสบการณ์และการนิเทศการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัย ทำให้การจัดประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ของ อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น …more photos…

FMA_News_1
0T0A0139 (Large)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำ ซ.ร.

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำของโรงเรียนเซนต์เมรี่ เริ่มด้วยการกล่าวต้อนรับซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค อธิการิณีคนใหม่ ที่ทำหน้าที่ดูแลติดตาม ซิสเตอร์สุรนารี วิเจียร และซิสเตอร์จันทร์เพ็ญ กิ่งแก้วเพชร ผู้รับผิดชอบนักเรียนประจำ หลังจากนั้นซิสเตอร์ยุพดีได้ให้ให้ข้อคืดเกี่ยวกับการติดตามดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดและเอาใจใส่ นอกจากนี้ซิสเตอร์สุรนารี ได้ชี้แจงระเบียบและข้อปฏิบัติของบ้านเด็กประจำ เพื่อการดำเนินชีวิตร่วมกันจะได้เป็นไปในความรัก ความยินดีและการรู้รับผิดชอบของนักเรียนประจำทุกคน…more photos…

Close Up
IMG_9128_1 (Large)
การประชุมฝ่ายบริหารจัดการ…

ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2018 ที่บ้านธารพระพร สามพราน ฝ่ายบริหารจัดการคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ระดับแขวงไทย ได้จัดการประชุมพบสมาชิกที่ทำหน้าที่อธิการิณี เหรัญญิก ผู้อำนวยการ ผู้จัดการและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการบริหารงานด้านโรงเรียนตามหัวข้อต่าง ๆ จำนวน 25 คน จากโรงเรียนในเครือ ธมอ. ทั้งนี้เพื่อมีความเข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและปฏิบัติตามข้อตกลงในเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นจริงจังและแนวเดียวกัน โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุม และซิสเตอร์กรรณภรณ์ โสทน ผู้รับผิดชอบฝ่ายบริหารจัดการระดับแขวง เป็นผู้ดำเนินการประชุม ในบรรยากาศของการแบ่งปัน ซักถาม และการรับฟังซึ่งกันและกัน  …more photos…

FMA_News_1
1527257980686
ภายใต้พระภูษาของพระนางมารีย์องค์อุปถัมภ์

เมื่อเย็นวันที่ 23 พฤษภาคม 2018 นักศึกษาหอพักเอาซีลีอุม ศาลาแดง พร้อมกับหมู่คณะซิสเตอร์และพนักงานในบ้าน ได้ร่วมใจกันภาวนาภายในวัดน้อยแม่พระองค์อุปถัมภ์ วอนขอพระพรจากพระเจ้า เพื่อเริ่มปีการศึกษาใหม่อย่างดี โดยฝากตัวเองไว้กับพระมารดา หมู่คณะได้จัดเตรียมวจนพิธีกรรม การภาวนาและการถวายสัญญาลักษณ์ต่างๆ พร้อมทั้งดอกกุหลาบถวายแด่พระมารดา ทั้งนี้โดยอาศัยคำเสนอวิงวอนของพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ พวกเขาจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การเรียน และปกป้องจากภยันตรายทั้งฝ่ายกายและจิตใจ เพื่อให้แต่ละคนเป็นดังก้อนอิฐที่มีสีสรรในความงดงามแห่งพรพิเศษของแต่ละคน และเพื่อทุกวันของชีวิตจะได้ก้าวเดินไปในความรู้คุณต่อพระมาดา…..ท่ามกลางเพื่อนพี่น้อง… more photos…