Author: support

FMA_News
5W7A3570_resize
น.ว.น้อมระลึกพระคุณครู…

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการแสดงถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ และเพื่อให้นักเรียนได้แสดงถึงความกตัญญูรู้คุณต่อคุณครู ที่ท่านได้มอบวิชาความรู้ การอบรมสั่งสอนและมุ่งให้ศิษย์เป็นคนดีในสังคม โอกาสนี้ ซิสเตอร์อานาโรซา ซีโวรี อธิการิณี เป็นประธานในพิธี ได้ให้ข้อคิดว่า “เรื่องของครูกับศิษย์ เป็นเรื่องของหัวใจ นักเรียนจะต้องให้ใจครู เพื่อครูจะได้ปั้นแต่งให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ บางครั้งจะต้องเจ็บบ้างในการปั้นนักเรียนจะต้องอดทน สุดท้ายก็จะถูกปั้นออกมาได้สวยงาม”  read more…

Close Up
IMG_2520 (Large)
พบปะผู้รับผิดชอบสื่อสารมวลชนระดับบ้านและโรงเรียน

ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพบปะผู้รับผิดชอบสื่อมวลชนระดับบ้านและโรงเรียน ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2017 ณ บ้านธารพระพร สามพราน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหมู่คณะและโรงเรียนในเครือ จำนวน 16 คน  โอกาสนี้ซิสเตอร์นิภาได้กล่าวให้ข้อคิดแก่ผู้เข้าร่วมประชุมโดยสรุปว่า ในฐานะของการเป็นผู้อบรมในยุคสมัย Thailand 4.0 สื่อเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่สำคัญอย่างมาก และยิ่งกว่านั้นสื่อที่สำคัญสุดและขาดเสียมิได้ นั่นคือ “สื่อ” ที่เป็นบุคคล กล่าวคือผู้อบรมเองจะต้องเป็นสื่อที่มีคุณภาพ ทั้งในคำพูดและการกระทำ อันจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันท่ามกลางเยาวชนและบุคคลอื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ ได้ให้เกียรติมาแบ่งปันเกี่ยวกับสาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส วันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 51 “อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับท่าน” (อิสยาห์ 43:5) การใช้สื่อแห่งความหวังและความไว้วางใจในยุคของเรา คุณครูจุตติ จันทนะ จากโรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี ได้แบ่งปันในหัวข้อ “สื่อ…กับเยาวชนยุค Thailand 4.0” บรรยากาศของการประชุมพบปะเป็นไปอย่างจริงจังในการร่วมเสนอแนะความคิดเห็น เนื้อหา วิธีการของการดำเนินโครงการและกิจกรรมของฝ่าย ทั้งเป็นไปในบรรยากาศของความเป็นกันเองและมิตรภาพ read more…    

FMA_News
IMG_2481 (Large)
ประชุมผู้ประสานงานแขวงและอธิการิณี

ระหว่างวันที่ 8-11 มิถุนายน 2560 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงเป็นประธานในการประชุมผู้ประสานงานแขวง วันที่ 8-9 มิถุนายน จำนวน 12 คน และการประชุมอธิการิณี วันที่ 10-11 มิถุนายน จำนวน 9 คน โดยการประชุมทั้งสองเป็นการประชุมพบปะเพื่อปรึกษาหารือ ถึงการวางแนวทางในการดำเนินงานต่าง ๆ ของแขวงและของหมู่คณะให้เป็นไปอย่างชัดเจนตามโครงการงานฝ่ายที่ได้วางไว้ตั้งแต่เริ่มปีการศึกษา นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสของการพบปะแบ่งปันและช่วงเวลาของการอบรมของทั้งสองกุล่ม นับว่าเป็นประสบการณ์ที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตได้อย่างดีเยี่ยม ในความหวังที่ว่าเป็นช่วงเวลาของ “การพบปะที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง”  read more…

FMA_News
5W7A3231
น.ว. เปิดกิจกรรมหมู่บ้านประจำปี

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง ได้จัดพิธีเปิดหมู่บ้านคุณธรรมขึ้น โดยในพิธีมีการแต่งตั้งสภานักเรียน ซึ่งมีบาทหลวงนพพร ยอแซฟ ซดบ. อธิการโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย เป็นประธานในพิธีร่วมด้วยชมรมศิษย์นารีวุฒิ ภายใต้อุดมการณ์ประจำปี ที่ว่า “เพาะรัก…เป็นพลังสร้างสัมพันธ์แห่งครอบครัว” บาทหลวงนพพร ได้ให้ข้อคิดว่า “การที่เราจะเพาะอะไรก็ต้องมีเมล็ดพันธุ์ที่ดี เพื่อให้เกิดผลดี ขอให้พวกเราเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความรักที่ดี อันหมายถึงตัวเราก็ต้องรักเป็นก่อน เพื่อจะได้สร้างสัมพันธ์ความรักให้โรงเรียนของเรา ครอบครัวของเราเต็มไปด้วยความรัก”  read more…

FMA_News
DSCN6669 (Large)
รับน้องใหม่….บ้านแห่งความสุข

เมื่อเย็นวันที่ 25 พฤษภาคม 2017 คณะซิสเตอร์ คุณครูและพี่ ๆ บ้านนักเรียนประจำ โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง ได้จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ เพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นครอบครัวและสร้างมิตรภาพฉันพี่น้องแก่น้องใหม่ที่เข้ามาสู่รั้วบ้านเทพารักษ์ นารีวุฒิแห่งนี้ เด็ก ๆ ทุกคนตื่นเต้น มีความสุขและสนุกสนาน อีกทั้งได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นและข้อคิดดี ๆ จากซิสเตอร์สุรนารี วิเจียร ในปีการศึกษานี้ทุกคนต่างตั้งใจที่จะร่วมกันสร้างบ้านด้วยการเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่กันและกัน  read more…

FMA_News
IMG_0225 (Large)
ชาวธิา…ฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์…

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2017 คณะซิสเตอร์ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและศิษย์เก่า โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้ร่วมกันฉลองพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ ขอบคุณพระนางสำหรับการปกป้องคุ้มครองดูและการอวยพรตลอดมา นอกจากนี้ยังเป็นการร่วมกันขอพระพรโอกาสเปิดปีการศึกษาใหม่ ขอพระมารดาได้ปกป้องคุ้มครองทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ต่อไป  read more…

FMA_News
207154 (Large)
ร่วมฉลองพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์

ซิสเตอร์สิริกานต์ สีเผลา ซิสเตอร์ผกามาศ มาสอน พร้อมด้วยพนักงานของหมู่คณะศาลาแดง กรุงเทพฯ ไปร่วมงานฉลองสมโภชแม่พระองค์อุปถัมภ์ ณ วัดดอนบอสโก กรุงเทพ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2017 ซึ่งมีพระคุณเจ้าสิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธี ท่านได้เตือนเราให้มีความไว้วางใจในพระนาง เพราะพระนางอยู่เคียงข้างเรามาตั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันในทุกรูปแบบของชีวิต และได้เชิญชวนให้สวดวันทามารีย์ 3 ครั้งก่อนนอนทุกวัน ตามการอบรมของบรรดาธรรมทูต ซึ่งโดยพระคุณเจ้าเองก็ยังถือปฏิบัติมาจนถึงทุกวันนี้ และในช่วงเย็นวันเดียวกันนั้น นักศึกษาของหอพักหญิงเอาซีลีอุมได้พร้อมใจกันร่วมวจนพิธีกรรมขอพรสำหรับปีการศึกษาใหม่ 2560 อย่างดี โดยมีซิสเตอร์เทเรซา กอหะสุวรรณ อธิการิณี เป็นประธานในพิธี มีศิษย์เก่าคือ คุณ มนัสวี วงศ์ประดู่ มาให้กำลังใจและแนะนำให้รู้จักเกี่ยวกับสมาพันธ์ศิษย์เก่า  read more…

FMA_News
IMG_2314 (Large)
ม.อ. เทิดเกียรติพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 วันเปิดปีการศึกษา คณะซิสเตอร์ คณะครู นักเรียน พนักงาน ผู้ปกครองและศิษย์เก่า โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ร่วมกันเฉลิมฉลอง ขอบพระคุณสำหรับการปกป้องคุ้มครอง และขอพรจากพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ โอกาสวันสมโภชของพระนาง ผ่านทางพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีบาทหลวงนพดล ยอแซฟ ซดบ. เป็นประธานในพิธี และการเตรียมใจด้วยการร่วมกันทำตรีวารเตรียมฉลองด้วยความศรัทธา นอกจากนี้ได้มีพิธีบูชาขอบพระคุณในช่วงเย็น โดยมีบาทหลวงบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย ซดบ. เป็นประธาน ร่วมกับพระสงฆ์ซาเลเซียนหมู่คณะบ้านซาเลเซียน สามพราน มีสมาชิกในครอบครัวซาเลเซียนมาร่วมกันสรรเสริญ ขอบคุณพระมารดาจำนวนมาก บรรยากาศของการฉลองเปี่ยมไปด้วยความรัก ความศรัทธา ต่อพระมารดา ผู้ได้รับขานนาม “มารีย์องค์อุปถัมภ์ของคริสตชน”  read more…

FMA_News
DSC00794 (Large)
จอมทอง เริ่มปีการศึกษา..

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 22017 หมู่คณะบ้านนักบุญยอแซฟ จอมทอง พร้อมกับบรรดาเยาวชนบ้านธิดารักษ์ ร่วมกันเทิดเกียรติพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์และขอพรสำหรับการเริ่มปีการศึกษาใหม่อย่างดี โอกาสนี้ในบรรยากาศที่เรียบง่ายและชวนศรัทธา ได้มีพิธีบูชาขอบพระคุณ การสวดสายประคำและการเขียนจดหมายถึงแม่พระ ในวันสมโภชของพระมารดา   read more…

FMA_News
IMG_2036 (Large)
รับน้องใหม่…

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2017 แผนกนักเรียนประจำ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ขึ้น ตามหัวข้ออุดมการณ์ประจำปี โดยมีการเน้นเนื้อหาการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพที่เปี่ยมด้วยคุณค่าของตนเองอย่างสม่ำเสมอ หลังจากนั้นคณะซิสเตอร์ ครูพี่เลี้ยงและศิษย์เก่า ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ให้กับนักเรียนประจำ ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี  read more…